Práca na dočasné pridelenie

Čo znamená dočasné pridelenie?

Dočasné pridelenie je flexibilná forma zamestnávania, na základe ktorej dochádza k časovo obmedzenému prideleniu zamestnancov k inému, tzv. užívateľskému zamestnávateľovi. Takýto zamestnávateľ koná na základe povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovné a mzdové podmienky dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa. To v praxi znamená, že zamestnanec zamestnaný týmto spôsobom nemôže byť znevýhodnený v porovnaní s kmeňovými zamestnancami užívateľského zamestnávateľa.

Trojuholník vzťahov
 

Dočasné pridelenie je pracovnoprávny vzťah medzi spoločnosťou (v našom prípade Grafton Slovakia, ďalej len Grafton) a zamestnancom na základe pracovnej zmluvy a dohody o dočasnom pridelení. Dočasné pridelenie upravuje Zákonník práce, § 58.

Zamestnávateľ (Grafton) je povinný plniť si voči zamestnancovi všetky povinnosti podľa pracovnej zmluvy, konkrétne poskytovať zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, dovolenku, platiť zamestnancovi zdravotné a sociálne poistenie.

Tip: Nevyznáte sa v právnej reči? Radšej sa zoznámte s tým, čo musí obsahovať vaša pracovná zmluva s agentúrou.

V rámci dočasného pridelenia vzniká trojuholník vzťahov medzi spoločnosťou Grafton (zamestnávateľom), užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom. V rámci daných vzťahov má Grafton, ako priamy zamestnávateľ, svoje práva a povinnosti vo vzťahu k zamestnancovi.

Práva a povinnosti zamestnávateľa
 

Skutočným zamestnávateľom je agentúra dočasného zamestnávania, v našom prípade Grafton. Medzi jej práva a povinnosti patrí:

  • uzavrieť pracovnú zmluvu so zamestnancom (vrátane zabezpečenia lekárskej prehliadky, preškolenia BOZP, archivácie dokumentov, vysvetlenia zákonníku práce, atď.),
  • prihlásiť zamestnanca v zdravotnej a sociálnej poisťovni a platiť všetky zákonom stanovené odvody,
  • odpovedať zamestnancovi na všetky otázky súvisiace s pracovným pomerom a pomôcť mu pri riešení akýchkoľvek pracovných situácií a problémov.

Celý rad úkonov, za ktoré je agentúra dočasného zamestnávania zodpovedná, sa týka mzdy:

  • mesačne zamestnancovi spracovať a vyplácať mzdu a dodržovať termíny výplaty,
  • mesačne zamestnancovi odovzdávať výplatnú pásku,
  • mesačne zamestnancovi odovzdávať stravné lístky, pokiaľ na ne vznikne nárok,
  • v prípade, že má zamestnanec uzavreté doplnkové dôchodkové poistenie (II. pilier), je povinnosťou agentúry mesačne ho zapracovať do mzdy zamestnanca,
  • v prípade, že má zamestnanec súdne stanovené zrážky zo mzdy, je povinnosťou agentúry mesačne ich zamestnancovi na základe príslušného potvrdenia zrážať zo mzdy a uhradiť ich na určený bankový účet,
  • vydať zamestnancovi potvrdenie o mzde pre akékoľvek účely na základe vyžiadania (pôžička, spotrebný úver, hypotéka, úrad práce a pod.),
  • po ukončení pracovného pomeru vystaviť a odovzdať zamestnancovi potvrdenie o mzde a zápočtový list.

Kde hľadať ponuky práce?
 

Aktuálne pracovné ponuky vypisuje samotná agentúra dočasného zamestnávania. Pozrite sa na ponuky brigád a dočasného pridelenia priamo na našich stránkach.