Všeobecné podmienky a podmienky používania

1.         Úvod

1.1.      Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Grafton Slovakia s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 113 282, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 72641/B (ďalej len „Spoločnosť“) na jednej strane, a osobami (ďalej len „Uchádzači“ alebo samostatne ako „Uchádzač“), ktorí využívajú webové stránky prevádzkované Spoločnosťou, ktoré sa nachádzajú na doméne www.grafton.sk  (ďalej len „Webová stránka“).

1.2.      Na účely týchto VOP sa Uchádzačom rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa tieto VOP bez ohľadu na to, či je registrovaná na Webovej stránke. Používaním Webovej stránky sa na účely týchto VOP rozumie najmä vkladanie informácií na Webovú stránku, vyhľadávanie informácií z Webovej stránky, spracovanie informácií na Webovej stránke a otváranie Webovej stránky v internetovom prehliadači z akéhokoľvek elektronického zariadenia.

1.3.      Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP aktualizovať, meniť či prípadne nahradiť novou verziou VOP. Používaním Webových stránok Uchádzač súhlasí s aktualizovaným znením VOP.

2.         Bezpečnosť a použitie užívateľského mena a hesla

2.1.      Uchádzač berie na vedomie, že používanie Webovej stránky v plnom rozsahu je podmienené registráciou. V prípade, ak sa Uchádzač rozhodne neregistrovať sa, súhlasí s používaním Webovej stránky v obmedzenom rozsahu.

2.2.      Pri registrácií sa na Webovej stránke je Uchádzač povinný vyplniť svoje identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu aspoň meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa. Uchádzač je ďalej povinný vytvoriť si pri registrácií užívateľské meno a zadať k nemu heslo, ktoré bude používať pri ďalších prihláseniach (ďalej len „Prihlasovacie údaje“).

2.3.      Po dokončení procesu registrácie Spoločnosť udelí Uchádzačovi plný prístup k Webovej stránke a vytvorí užívateľský profil Uchádzača (ďalej len „Profil“). Účelom Profilu je umožnenie Uchádzačovi vytvoriť si na Webovej stránke vlastnú prezentáciu pre potenciálnych zamestnávateľov.

2.4.      Webová stránka umožňuje Uchádzačovi pri registrácií aj kedykoľvek potom, doplniť do Profilu ďalšie voliteľné údaje o svojej osobe (životopis, pracovné skúsenosti, jazykové schopnosti, zručnosti a iné). Pri doplnení povinných aj voliteľných údajov do Profilu Uchádzač vyjadrí súhlas s tým, aby boli zverejňované na Webovej stránke a zodpovedá za ich správnosť a presnosť. Uchádzač je oprávnený tieto údaje zo svojho Profilu kedykoľvek vymazať, prípadne ich upraviť, pokiaľ dôjde k ich zmene.

2.5.      Uchádzač plne zodpovedá za zabezpečenie utajenia a ochrany Prihlasovacích údajov, ktoré si pri prihlásení zvolil. Zodpovedá najmä za to, že prihlasovacie heslo nebude poskytnuté tretím osobám a bude dostatočne odolné voči jeho prelomeniu. V prípade vyzradenia Prihlasovacích údajov Uchádzača Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Profilu Uchádzača na Webovej stránke. Uchádzač berie na vedomie, že Spoločnosť nikdy nebude od Uchádzača požadovať poskytnutie jeho Prihlasovacích údajov.

2.6.      Pokiaľ Uchádzač zistí, že došlo alebo môže dôjsť k odhaleniu alebo zneužitiu jeho Prihlasovacích údajov, je povinný si bezodkladne zmeniť prihlasovacie heslo k Webovej stránke. Pokiaľ to nie je z akéhokoľvek dôvodu možné, Uchádzač je povinný bezodkladne kontaktovať Spoločnosť.

3.         Pravidlá týkajúce sa používania Webových stránok

3.1.      Spoločnosť prevádzkuje Webovú stránku za účelom poskytovania služieb sprostredkovania zamestnania Uchádzačom (formou náboru, agentúrneho zamestnávania, talent managementu a iné). Uchádzač nie je oprávnený využívať Webovú stránku za iným účelom.

3.2.      Uchádzač je povinný zdržať sa zverejňovania alebo nahrávania akýchkoľvek údajov, materiálov a súborov, ktoré

3.2.1.  sú nepravdivé, nepresné alebo inak zavádzajúce;

3.2.2.  porušujú autorské práva alebo iné práva duševného alebo priemyselného vlastníctva akejkoľvek tretej osoby;

3.2.3.  sú urážlivé, výhražné, obscénne alebo môžu byť Spoločnosťou alebo tretími stranami inak interpretované ako nevhodné;

3.2.4.  môžu byť považované za ohováranie v zmysle § 373 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, urážku na cti podľa § 49 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov   alebo môžu zasahovať do osobnostných práv fyzickej osoby alebo do dobrého mena právnickej osoby, či iným podobným spôsobom porušovať slovenské, zahraničné alebo medzinárodné všeobecné záväzné právne predpisy;

3.2.5.  môžu podnecovať násilie alebo spáchanie iných trestných činov alebo priestupkov alebo viesť ku vzniku ujmy na živote, zdraví, majetku alebo základných právach;

3.2.6.  infikujú Webovú stránku vírusom, malwerom, bloatwarom alebo akýmkoľvek iným typom softvéru, ktorý narúša efektívnu činnosť Webovej stránky, mení jej obsah, alebo umožní neoprávnené získanie informácií z Webovej stránky; alebo

3.2.7.  vyžadujú k svojmu zverejneniu alebo nahratiu na Webovú stránku súhlas tretej osoby a tento súhlas nebol vopred udelený.

3.3.      Pokiaľ Spoločnosť zistí, že ktorýkoľvek údaj, materiál alebo súbor zverejnený na Profile Uchádzača na Webovej stránke odporuje pravidlám stanoveným v ods. 3.2. tohto článku alebo že sú inak v rozpore s týmito VOP, Spoločnosť je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia takýto údaj, materiál alebo súbor z Webovej stránky kedykoľvek odstrániť, prípadne zrušiť Profil Uchádzača na Webovej stránke a zabrániť mu v ďalšom používaní Webovej stránky.

3.4.      Uchádzač berie na vedomie, že v prípade porušenia týchto VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov bude Spoločnosť plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, prípade s inými orgánmi verejnej moci za účelom identifikácie osoby, ktorá VOP a/alebo právne predpisy porušila.

4.         Práva duševného vlastníctva

4.1.      Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva k celkovému obsahu na Webovej stránke sú vo vlastníctve Spoločnosti, prípadne osôb, ktoré k ich použitiu udelili Spoločnosti súhlas.

4.2.      Z Webových stránok nie je dovolené sťahovať alebo inak kopírovať akýkoľvek obsah, pokiaľ nie je určený pre Vaše osobné použitie alebo pokiaľ nie je sťahovanie takéhoto obsahu výslovne povolené. Avšak aj v prípade povoleného sťahovania obsahu Webových stránok je Uchádzač povinný dodržiavať všetky predpisy, týkajúce sa autorského práva alebo iných práv duševného vlastníctva.

4.3.      Je prísne zakázané upravovať, dešifrovať alebo inak manipulovať so softvérom, zdrojovým kódom Webovej stránky alebo inými informáciami, nachádzajúcimi sa na Webovej stránke. Automatizovaný zber informácií z Webovej stránky je zakázaný.

5.         Dostupnosť a zmeny obsahu Webovej stránky

5.1.      Spoločnosť vyvíja maximálne úsilie na údržbu Webovej stránky tak, aby bola zabezpečená ich plná a nepretržitá prevádzkyschopnosť. Príležitostne však môže dochádzať k výpadkom z dôvodov údržby, prepracovania obsahu alebo technických problémov. Spoločnosť týmto nie je povinná zabezpečovať nepretržitú dostupnosť Webovej stránky.

5.2.      Webová stránka a jej fungovanie môžu byť kedykoľvek zmenené, pozastavené alebo úplne ukončené. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozornenia rozšíriť, obmedziť alebo inak zmeniť rozsah informácií, zverejňovaných na Webovej stránke.

6.         Odkazy na iné webové stránky

6.1.      V záujme rozšírenia poskytovaných služieb sú na Webovej stránke uvedené odkazy na webové stránky tretích osôb. Spoločnosť nezodpovedá za obsah týchto webových stránok tretích osôb, ktoré sú uvedené na Webovej stránke. Návšteva týchto webových stránok je na vlastné nebezpečenstvo Uchádzačov.

6.2.      Pokiaľ si Uchádzač  želá pripojiť odkaz na webovú stránku tretej osoby, je povinný zaslať Spoločnosti predbežné upozornenie na e-mailovú adresu info@grafton.sk, a to v znení, v ktorom si ich praje uverejniť na Webovej stránke. Spoločnosť si vyhradzuje právo neudeliť súhlas s takýmto uvedením odkazu alebo vopred udelený súhlas kedykoľvek odvolať a odstrániť takýto odkaz z Webovej stránky.

7.         Osobné údaje

7.1.      Všetky osobné údaje budú spracúvané v súlade s Pravidlami na ochranu osobných údajov.

8.         Cookies

8.1.      Webová stránka používa cookies. Cookie je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len  niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača Uchádzača. Cookie umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve Uchádzača, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie individuálne nastavenia. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie. Bližšie informácie k využívaniu cookies nájdete v Zásadách používania cookies.

9.         Ukončenie

9.1.      Spoločnosť je oprávnená znemožniť Uchádzačovi prístup na Webové stránky alebo úplne zrušiť jeho registráciu, a to bez náhrady a bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov. Uchádzač nemá právny nárok na používanie Webovej stránky.

10.       Záverečné ustanovenia

10.1.   Pokiaľ sa ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo nevymáhateľným, nebude jeho neplatnosť alebo nevymáhateľnosť žiadnym spôsobom ovplyvňovať platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení, ktoré aj naďalej zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

10.2.   Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť na základe týchto VOP alebo v súvislosti s nimi, budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.