Umožňujeme podávanie oznámení v súlade so SMERNICOU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1937 zo dňa 23. októbra 2019 o ochrane osôb prostredníctvom interného oznamovacieho systému SafeTalk. Prístup k obsahu oznámenia má len príslušná osoba.

-----

Umożliwiamy składanie zawiadomień zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych za pośrednictwem wewnętrznego systemu donoszenia SafeTalk. Tylko Osoba Uprawniona ma dostęp do treści zgłoszenia.

-----

Ми дозволяємо вам робити повідомлення відповідно до ДИРЕКТИВИ (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року про захист фізичних осіб через внутрішню систему повідомлень SafeTalk. Тільки відповідна особа має доступ до змісту повідомлення.

whistleblowing safe talk