Čo musí obsahovať pracovná zmluva

Predložil vám zamestnávateľ zmluvu a nie ste si istý, či spĺňa všetky náležitosti? Urobte si prehľad v základných stavebných kameňoch, ktoré musí pracovná zmluva obsahovať.

Pracovný pomer sa začína písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Každá zmluvná strana musí obdržať jedno jej vyhotovenie. V pracovnej zmluve si musí zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom podstatné náležitosti a pracovné podmienky.
 

Aké náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať?
 

Náležitostí je hneď niekoľko, uvádzame tri základné:

 • druh práce, ktorý má zamestnanec pre zamestnávateľa vykonávať,
 • miesto alebo miesta výkonu práce,
 • deň nástupu do práce.

Najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru musí zamestnávateľ zamestnanca informovať o ďalších podrobnostiach, samozrejme iba v prípade, ak to už neurobil v pracovnej zmluve:

 • bližšie označenie druhu a miesta výkonu práce,
 • nárok na dovolenku,
 • výpovednú lehotu,
 • týždennú pracovnú dobu a jej rozvrhnutie,
 • mzdu alebo plat a spôsob odmeňovania vrátane termínu výplaty,
 • kolektívnu zmluvu.

 

Čo o vás zamestnávateľ musí vedieť
 

K uzavretiu pracovnej zmluvy, prípadne dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce), musí zamestnávateľ poznať informácie týkajúce sa zamestnanca. Ide o údaje, bez ktorých by sa pracovná zmluva neobišla, lebo na ich základe dochádza k identifikácii zamestnanca. Tieto údaje nazývame osobnými údajmi zamestnanca a zamestnávateľ si ich musí od zamestnanca vyžiadať.

 • Medzi osobné údaje zamestnanca patria:
 • meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu, občianstvo,
 • miesto a dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • rodinný stav,
 • zdravotná poisťovňa,
 • číslo účtu (pokiaľ je mzda vyplácaná na účet),
 • údaje o dosiahnutom vzdelaní.

 

Čo nemusíte zamestnávateľovi oznamovať
 

Zamestnávateľ nesmie od svojho zamestnanca požadovať informácie o národnosti, tehotenstve, rodinných a majetkových pomeroch, sexuálnej orientácii, pôvode, členstve v politických stranách alebo odborových organizáciách, príslušnosti k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Ide o citlivé údaje, ktoré by mohli viesť k diskriminácii zamestnanca.

 

Zmluvu mám a čo ďalej?
 

S dobre napísanou pracovnou zmluvou môžete naštartovať kariéru u nového zamestnávateľa. Máte však obavy z nového prostredia a možného neúspechu? Prečítajte si užitočné tipy, ako uspieť počas skúšobnej doby.