assessment centrum: ako sa pripravit a uspiet

Assessment centrum: Ako sa pripraviť a uspieť

Assessment centrum: Ako sa pripraviť a uspieť

Máte pred sebou viac – kolové výberové konanie, ktorého súčasťou je aj Assessment centrum? Poradíme vám, čo vás počas neho čaká, ako sa pripraviť a ako urobiť dobrý dojem.

Assesment Centrum (AC), alebo aj hodnotiace centrum, je objektívna a veľmi efektívna metóda, ktorá je stále častejšie uplatňovaná pri výbere najvhodnejšieho kandidáta pre danú pracovnú pozíciu. Pracovná pozícia je špecifikovaná radou kritérií, podľa ktorých sa hodnotia jednotlivé kompetencie každého účastníka AC.

Skupina hodnotiacich sleduje pri Assessment centre:

 • schopnosti,

 • zručnosti,

 • potenciál,

 • reakcie a prejavy správania účastníkov AC.  

Výhodou je možnosť porovnať viac uchádzačov naraz a zároveň prítomnosť niekoľkých hodnotiteľov umocňuje objektivitu tejto špeciálnej diagnostickej metódy výberu zamestnancov.
 

Pri akých pozíciách môžete byť hodnotení podľa Assesment Centra?
 

Táto metóda vznikla už počas druhej svetovej vojny, keď sa Američania snažili nájsť metódu výberu agentov tajnej služby. Dnes sa AC využíva pri obsadzovaní celej škály pracovných pozícií. Najčastejšie sa s ním stretávajú uchádzači, ktorí ašpirujú na obchodné pozície alebo pozície v call centrách. Dôvodom je overenie a identifikácia modelov správania ( predajná dôveryhodnosť, vodcovské predpoklady, tímová spolupráca a pod.)

AC je využívané aj pri obsadzovaní pozícií s vyššími nárokmi na kompetencie (napr. manažérske a kľúčové pozície, špecialisti, atď.) a používa ju stále viac firiem. Väčšinou sa jedná o druhé a tretie kolo výberového procesu. Tzn., že do AC sa dostanú iba najlepší uchádzači na danú pracovnú pozíciu (môže sa jednať i o interného kandidáta, človeka, ktorý sa uchádza o určité miesto alebo postup v rámci spoločnosti).

Okrem výberového procesu AC existujú ešte ďalšie metódy pracovných pohovorov. Prečítajte si o nich.
 

Čo vás v Assessment Centre čaká a ako funguje?
 

AC väčšinou jednodenné, nezriedka je i v podobe poldenného mini AC. Pokiaľ sa jedná o celý deň, je samozrejmosťou okrem krátkych prestávok aj jedna hodinová prestávka na obed, prípadne je pripravené malé pohostenie.

Počet kandidátov je vždy závislý na type obsadzovanej pozície. Pokiaľ sa jedná o manažérsku pozíciu, účastníkov býva okolo 6, pokiaľ sa obsadzuje pozícia obchodníka, potom nebýva neštandardný ani počet 8-10 kandidátov. Počet hodnotiteľov/pozorovateľov je závislý na počte hodnotených. Hodnotitelia sú buď interní zamestnanci spoločnosti (personalisti, manažéri) alebo externisti, ktorých si firma najíma za týmto účelom (špecialisti na organizáciu AC, psychológovia, atď.)

Metoda Assessment centra umožňuje:

 • detailne preveriť schopnosti a zručnosti kandidáta,

 • identifikovať silné a slabé stránky,

 • porovnať výkony,

 • porovnať spôsob správania     

Pri AC budete plniť radu úloh. Ide o simuláciu bežných pracovných skúseností, pri ktorých sa testuje spôsobilosť uchádzačov zvládať tieto situácie. Vaše jednanie a správanie sa počas jednotlivých úloh bude mať v hodnotení výrazný dopad na prijatie do spoločnosti.

Individuálne metódy (napr. prezentácie, prípadové štúdie, hranie rolí, rozhovor, skúšky schopností a znalostí) sa prelínajú s metódami skupinovými (napr. skupinová diskusia, manažérska hra, prípadová štúdia pre skupinu, tímová hra). Pokiaľ je vyžadovaná aj jazyková znalosť, môže byť proces AC vedený v danom jazyku. Svoje nezastupiteľné miesto majú aj psycho-diagnostické metódy.
 

Ako na psychologické testy?
 

Dôležité je nemať z nich strach. Väčšinou sa jedná o osobnostné dotazníky, ktoré by mali vypovedať o vašich charakterových rysoch, o reakciách v určitých situáciách a pod. Čo sa oplatí? Odpovedať pravdivo a otvorene. Pokiaľ sa budete simulovať do nejakej role, verte, že odborník v HR to z testu spozná. Psychodiagnostika by mala slúžiť predovšetkým k profesionálnemu rozvoju každej osobnosti.

Modelové situácie z Assessment centra:

 1. Individuálna úloha (môže byť zadaná aj ako domáca úloha): Pripravte si prezentáciu na ľubovoľnú tému. Čas na prezentáciu je stanovený v intervale 8-10 minút, zväčša budete mať k dispozícii PC a projektor.
   
 2. Skupinová situácia (Maľba): Zariaďte svoj novopostavený dom s čo najväčším počtom kusov nábytku a zároveň do čo najviac miestností, ktoré sa v dome nachádzajú. Vyhráva tá skupina, ktorá najlepšie zariadi dom. (Rozhoduje počet kusov nábytku i zariadených miestností). Vtip je v tom, že sa môžete dohodnúť iba na začiatku, keď je povolené povedať maximálne 5 viet. (Na splnenie úlohy máte celkom 3 minúty.)

​Na konci AC spravidla poskytujete aj vy spätnú väzbu a názor na ostatných účastníkov – vašich konkurentov. Buďte spravodlivý a nebojte sa taktne vyjadriť svoj názor.
 

Odporúčame: Ako sa pripraviť na Assessment centrum

 • Získajte o spoločnosti a o pracovnej pozícii čo najviac informácií. Zvýšite tak svoje šance na úspech

 • Buďte aktívni, presadzujte sa, ale nie za každú cenu

 • Správajte sa prirodzene, nehrajte sa na niekoho iného, ale nebojte sa na sebe upozorniť dobrým nápadom. Základom úspechu je vyzdvihnutie pozitívnych stránok a predností 

Rady na záver

 • Buďte dochvíľni a dobre sa pred AC vyspite

 • Na nič sa nehrajte. Buďte sami sebou. Otvorenosť, vľúdnosť a dobrá nálada je základ úspechu.

 • Vždy záleží na tom, akého človeka firma hľadá. To znamená, že nie vždy vyhráva ten, kto je viac priebojný, alebo najrýchlejšie vyplnil test.

 • Účasť na AC je vynikajúcou skúsenosťou, pri ktorej človek pozná seba samého, tak ako aj svoje silné a slabé stánky. Nenahraditeľnou skúsenosťou je rovnako osobné porovnanie s ostatnými uchádzačmi.

TIP: Už viete všetko o AC a ostáva iba urobiť dobrý dojem svojím výzorom? Zistite ako sa správne obliecť na pracovný pohovor.