soft skills

Soft skills žiadané na pracovnom trhu

Soft skills žiadané na pracovnom trhu

Soft skills, alebo aj ,,mäkké zručnosti“ predstavujú schopnosti, vlastnosti a zručnosti človeka, ktoré nesúvisia s kvalifikáciou či odbornosťou, ale s osobnosťou kandidáta, jeho intuíciou, empatiou či emocionálnou inteligenciou.  

 
Prečo sú soft skills dôležité?

V posledných rokoch sa na trhu práce vyvinul trend, ktorý naznačuje, že mäkké zručnosti patria medzi najžiadanejšie schopnosti. Na rozdiel od hard skills totižto nie sú nahraditeľné automatizáciou.

Aký rozdiel vytvárajú v praxi?

Zamestnávatelia častokrát nepremýšľajú o zamestnancoch ktorých práve prijímajú ako o tých, ktorí zostanú na danom pracovnom mieste nastálo, ale ako o niekom, kto bude kariérne rásť a posúvať sa. Premýšľajú o kandidátoch ako o budúcich lídroch. Na pozíciu lídra však nestačí mať perfektné technické či odborné znalosti, ale i schopnosť viesť, rozhodovať sa či správne komunikovať. 

komunikácia

Každý s potrebnými odbornými zručnosťami a schopnosťami či požadovanými skúsenosťami, je vhodný kandidát. Ideálny kandidát má však navyše i potrebné soft skills. Ak aj daný zamestnanec neašpiruje na lídra, stále musí byť totižto schopný vychádzať s kolegami či klientmi a pracovať v tíme. Ak sa napríklad kandidát uchádza o pozíciu v oblasti predaja,  môžu byť soft skills pre zamestnávateľa ešte dôležitejšie ako jeho odborné znalosti.

Ktoré soft skills sú tie najžiadanejšie?

1. Komunikácia

Schopnosť správne komunikovať patrí k najžiadanejším ,,mäkkým zručnostiam“. Ľudia so schopnosťou komunikovať sú zároveň dobrými poslucháčmi, vedia pohotovo reagovať a prispôsobovať svoj prejav publiku či poslucháčovi. Lepšie vychádzajú s ľuďmi, skôr uzatvoria dohodu a vyjednajú potrebné náležitosti, presvedčia zákazníka či vyriešia konflikt. Navyše slušným a reprezentatívnym prejavom robia danej spoločnosti dobré meno.

2. Sebamotivácia

Každý občas potrebuje podporiť či ukázať iný uhoľ pohľadu. Dôležité však je, aby sa daný zamestnanec dokázal väčšinu času motivovať a podporiť aj sám. Každá firma totižto potrebuje zamestnancov, ktorí sú schopní pracovať samostatne a netreba ich neustále kontrolovať.

3. Vedenie a rozhodnosť

Schopnosť viesť ostatných v sebe zahŕňa množstvo ďalších dôležitých vlastností, ako robiť rozhodnutia rýchlo a správne, motivovať a inšpirovať ostatných, plánovať si efektívne svoj čas i čas kolegov v tíme a množstvo ďalších. Na pohovore si preto skúste spomenúť na situáciu, kedy sa vám podarilo niekoho dlhodobejšie k niečomu motivovať či prípadne spomenúť skúsenosť s vedením tímu, aby ste mali svoju ,,schopnosť viesť“ čím podložiť.

vedenie

4. Zodpovednosť

Po nástupe do zamestnania človek nepreberá zodpovednosť len za seba a svoju prácu, ale čiastočne i za spoločnosť a jej smerovanie ako také. Zmysel pre zodpovednosť by v zamestnancovi mala prebudiť nielen disciplinovanosť a precíznosť pri výkone svojej práce, ale napríklad i príležitostné nápady na zlepšenia, ak tam vidí priestor. Mala by v zamestnancovi zapáliť potrebu a chuť, posúvať danú spoločnosť vpred.

5. Riešenie problémov

Táto schopnosť si vyžaduje nielen analytické či tvorivé myslenie, ale predovšetkým vedieť zachovať chladnú hlavu v krízovej situácii. Dôležité je i uvedomiť si, že problém človek nevyrieši vždy sám a musí vedieť kedy a na koho sa s problémom obrátiť.  

6. Tímová práca a flexibilita

Schopnosť pracovať v tíme nemá každý prirodzene, dá sa však na nej zapracovať. Naučiť sa lepšie načúvať zvyšku tímu, byť k nemu empatickejší, robiť kompromisy a potlačiť svoje ego. Nie vždy je totižto najlepší nápad práve ten náš a spoločne dosiahneme viac. Niekedy sa treba nechať viesť, inokedy je potrebné vstúpiť do role lídra. K tímu je preto potrebné pristupovať naozaj vnímavo, aby sme vedeli správne vyhodnotiť situáciu a prispôsobiť sa jej.

7. Schopnosť pracovať pod tlakom a dobrý time management

Snáď v každom zamestnaní prichádzajú určité obdobia či situácie, kedy je práce viac, času menej, celá atmosféra je dusnejšia a tlak na výkon sa stupňuje. Preto je nutné, aby s tým zamestnanec rátal a bol schopný zotrvať v plnom pracovnom nasadí i v takýchto podmienkach a vedel si čo najlepšie zorganizovať svoj čas a povinnosti.

8. Schopnosť vyjednávať a riešiť konflikty

Dospieť k dohode, ktorá bude čo najviac prospešná pre obe strany, je umenie. Rovnako náročné je neraz vyriešiť konflikt, obzvlášť pokiaľ majú dané osoby sklon riešiť konflikty zapájaním emócií. S týmito situáciami by sa však mal ideálny kandidát vedieť popasovať a vyriešiť ich čo najdiplomatickejšie.

riešenie konfliktov

Keď sa budete najbližšie chystať na pracovný pohovor, pospomínajte si na situácie z vášho života, ktoré dokážu demonštrovať, že máte niektoré z vyššie uvedených vlastností. Možno práve tie vám otvoria dvere k vytúženej pozícii.