cee salary guide 2015

Veľký prehľad o vývoji platov Grafton Recruitment CEE Salary Guide 2015

Veľký prehľad o vývoji platov Grafton Recruitment CEE Salary Guide 2015

Bratislava, 30. 10. 2015 – Personálna agentúra Grafton Recruitment zverejnila závery svojej štúdie CEE Salary Guide 2015, ktorá mapuje vývoj platov na Slovensku, v Českej Republike, v Poľsku a v Maďarsku. Cieľom prehľadu je porovnať mzdy v kľúčových oblastiach (IT a telekomunikácie; Výroba a strojárstvo; Stavebný priemysel; Bankovníctvo a finančné služby; Obchod, predaj a marketing; Ľudské zdroje, administratíva a právo; Centrá zdieľaných služieb), ukázať na pozitívne trendy a rast týkajúci sa pracovných pozícií či mzdových ukazovateľov.

Hlavným ťahúňom nárastu počtu pracovných pozícií je v strednej Európe pokračujúca expanzia firiem pôsobiacich v oblasti zdieľaných podnikových služieb (Business process outsourcing & Shared Services Centers). Najväčší rozmach môžeme sledovať na českom a poľskom trhu, kde existuje silný nárast dopytu po odborníkoch so špecializáciou na služby, ako napríklad samostatný účtovník a IT profesionál špecializujúci sa na podporu informačných systémov, sieťové technológie, vizualizácie a správu databáz. Dôraz je pri tom dávaný na ich znalosti cudzích jazykov, ktoré sú v segmente SSC a BPO kľúčové.

„Centrám zdieľaných služieb sa darí aj na Slovensku. Rozmach zaznamenávajú predovšetkým existujúce centrá. V prípade nových vznikajúcich centier je stále väčší záujem o lokality mimo Bratislavy, kde podľa spätnej väzby existujúcich regionálnych centier evidujú neporovnateľne nižšiu fluktuáciu zamestnancov a mierne nižšie mzdové náklady,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Recruitment na Slovensku.

Naprieč všetkými sledovanými krajinami je vďaka oživeniu priemyslu silný dopyt i po technických špecialistoch, inžinierskych profesiách a odborníkoch so skúsenosťami s riadením projektov. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov s praxou zlepšuje na trhu pozíciu i pre čerstvých vysokoškolských absolventov so znalosťami výrobných procesov, technológií, riadenia kvality a logistiky. Rastúci objem zákaziek pre výrobné firmy so sebou prináša i dopyt po špecialistoch so stredoškolským vzdelaním, najmä ak majú dobré jazykové zručnosti.

„Silný dopyt po našich službách v uplynulom roku potvrdzujú i závery štúdie o vývoji platov v strednej Európe. Naši odborní konzultanti v tomto regióne v minulom roku viedli rozhovory s 62 000 kandidátmi. Viac ako 5 000 uchádzačom bola sprostredkovaná zmluva na dobu neurčitú, 14 000 na dobu určitú. Výsledky štúdie CEE Salary Guide sú založené na našich podrobných znalostiach trhu v krajinách strednej a východnej Európy, kde agentúra Grafton priamo pôsobí,“ uviedol Miroslav Garaj.

 

Ďalšie informácie o vývoji trhu práce a miezd pre jednotlivé krajiny

Slovensko

Silnejší rast na Slovensku zaznamenáva stavebníctvo (predovšetkým výstavba obytných domov a obchodných komplexov, ale aj dopravnej infraštruktúry) a výroba automobilov. Slovensko, ako aj ďalšie štáty v regióne, eviduje silný dopyt po zamestnancoch centier zdieľaných služieb. Od kandidátov uchádzajúcich sa o zamestnanie v týchto centrách sa čoraz častejšie vyžadujú skúsenosti z prostredia SSC v kombinácii s pokročilými jazykovými znalosťami (západoeurópske jazyky, hlavne nemčina a za posledné obdobie rastie aj záujem o stredo- a vychodoeurópske jazyky, napríklad poľština, rumunčina, ruština). Na Slovensku rastie tiež záujem o obchodných zástupcoch so schopnosťou predávať technické produkty – od kandidátov na týchto pozíciách sa často vyžadujú tri a viac ročné skúsenosti s príslušným typom práce. V segmente bankovníctva a finančných služieb na Slovensku sa v súčasnosti zvyšuje dopyt po špecialistoch na obchodovanie na kapitálových trhoch a na služby spojené so správou aktív.

Naši odborní konzultanti na Slovensku v minulom roku viedli rozhovory s 10 900 kandidátmi. Viac než 1 112 z týchto uchádzačov sme sprostredkovali zamestnanie,“ uviedol Miroslav Garaj.

Česká republika

Nábor zamestnancov v Českej republike vychádza do značnej miery zo silného rastu v oblasti stavebníctva – a to najmä v spojení s investíciami do projektov dopravnej infraštruktúry. V ČR tiež evidujú silný dopyt po zamestnancoch centier zdieľaných služieb. Od uchádzačov sa požadujú výborné jazykové znalosti (nemčina, holandčina, severské jazyky). V segmente predaja a marketingu je najväčší záujem špecialistov na on-line marketing a marketingových manažérov. České firmy majú tiež záujem o manažérov, ktorí sú schopní viesť a etablovať na trhu značku (brand development manager), a to predovšetkým v rámci rýchloobrátkového tovaru (FMCG – Fast Moving Consumer Goods), dopyt je tiež po produktových manažéroch pre predaj elektroniky. V sektore výroby a strojárenstva hľadajú firmy plánovačov a odborníkov na logistiku, v oblasti bankovníctva a financií evidujeme dopyt po účtovných špecialistoch. Silný je tiež záujem o všetky druhy špecialistov na ľudské zdroje (personalisti, náborári, generalisti i manažérske pozície)

Poľsko

Aj na poľskom trhu práce existuje silný dopyt po pozíciách do centier zdieľaných podnikových služieb. V tomto segmente sú veľmi žiadaní uchádzači so znalosťou čínštiny, francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Poľskí uchádzači o zamestnanie nachádzajú tiež veľa príležitostí v segmente IT a telekomunikácie (špeciálne v oblasti ľudských zdrojov), a to najmä vďaka budovaniu lokálnych centier podpory. Súčasne existuje silný dopyt po kvalifikovaných odborníkoch na on-line marketing. Hajrujú sa predajní zástupcovia pre maloobchod (retail) a samostatní účtovníci a špecialisti v bankovníctve a finančných službách. 

Maďarsko

Maďarskí uchádzači o zamestnanie narážajú zrejme na najstrnulejší trh v regióne V4. Zvýšený dopyt generujú aj tu centrá zdieľaných služieb. Výhodu majú tú uchádzači, ktorí ovládajú bulharčinu a estónčinu. Spoločnosti v Maďarsku odkladajú investície, čo má za následok spomalenie rastu v segmentoch ako stavebníctvo a zníženie dopytu po marketingových špecialistoch. Z výsledkov prieskumu vyplýva rastúci dopyt po predajných zástupcoch v stavebníctve i v poľnohospodárstve. Spoločnosti v segmente priemyselnej