študent

Mzda by nemala byť hlavným kritériom pri výbere školy

Mzda by nemala byť hlavným kritériom pri výbere školy

Aktuálna situácia na trhu práce absolventom praje a to z hľadiska rýchleho uplatnenia na trhu, ako aj mzdových podmienok. Ich nezamestnanosť počas pandémie však rástla – stojí za tým nesúlad očakávaní študentov s ponukou, nízke spoločenské povedomie o dôležitosti remeselných pozícií, aj slabá podpora podnikateľského prostredia.

 

Nezamestnanosť mladých ľudí a absolventov v EÚ podľa dostupných dát vzrástla z 11,9 % v roku 2019 na 13,3 % v roku 2020, a to práve v dôsledku pandémie. Nezamestnanosť v kategórii nízkovzdelaných profesií bola v roku 2020 na úrovni takmer 30 percent, pričom európsky priemer bol 12,6 percenta. Pre daný rok platilo aj to, že dve tretiny mladých vo vekovej skupine 20 až 34 rokov nízkovzdelaných nepracovalo, ani sa nevzdelávalo. Úrady práce evidovali vo februári 2021 27 415 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov, v decembri 2021 to bolo už 33 607.

 

V porovnaní s minulým rokom sa však pozícia absolventov stredných či vysokých škôl výrazne nemenila. Stále platí, že aktuálna situácia na trhu práce im praje a to z hľadiska rýchleho uplatnenia na trhu, ako aj mzdových podmienok. Zamestnávatelia prispôsobujú svoje požiadavky vývoju pracovného trhu. Okrem dôrazu na vzdelanie tiež reflektujú samotnú prezentáciu absolventov – ich chuť pracovať, motiváciu, očakávania či ovládanie cudzích jazykov.

 

Absolventi stredných škôl sú vo všeobecnosti považovaní za menej kvalifikovaných, preto si horšie hľadajú uplatnenie v špecializovaných pozíciách. Naopak v oblasti predaja či logistiky, ako predavačky či práca v sklade, je o nich vysoký záujem. Dochádza tu k nesúladu ich očakávaní s ponukou. Práve preto je v takomto prípade vhodné osloviť personálnu agentúru, ktorá im vie poskytnúť prehľad o tom, kde a ako si prácu hľadať, čo k tomu potrebujú, ako so správne napísať CV a ďalšie potrebné rady a odporúčania. Stále však platí, že ak má študent záujem o nejaký konkrétny odbor, s ktorým vie, že sa na trhu uplatní, nie je na mieste ho od toho odhovárať. Pracovný trh totiž absentuje typické remeslá, ako elektrikár, stolár, inštalatér, ktorým sa venuje čoraz menej absolventov a pritom sú to stále lukratívne a dobre ohodnotené miesta.

 

Podľa mzdového prieskumu, ktorý zrealizoval Grafton koncom minulého roka, má napríklad špecialista 1. stupňa technickej podpory či windows administrátor z oblasti IT nástupnú mzdu okolo 1 200 eur a technický dokumentarista 1 000 eur, pritom rovnakú mzdu dosahujú aj pracovníci vo výrobnej sfére, napríklad brúsič, CNC operátor, zvárač alebo zámočník. Mzda nástrojára alebo elektrotechnika je na úrovni 1 300 eur a hlavného majstra 1 600 eur. Mzda remeselníkov v porovnaní s rokom 2019, teda počas koronakrízy, stúpla celoplošne o 10-20 percent.

 

Mzda by však nemal byť hlavným ukazovateľom toho, podľa čoho by si mali študenti vyberať školu. Ak ich štúdium nenapĺňa a nechodia do školy motivovaní, preplávajú ňou len tak bez toho, aby si z nej niečo zobrali. Toto je pomerne neefektívny prístup. Zároveň je však dobré sa zamyslieť nad tým, čo je perspektívne z hľadiska pozícií na trhu práce a teda možného uplatnenia sa. Absolventom odporúčame zvyšovať si svoju hodnotu na pracovnom trhu kontinuálne a to najmä prostredníctvom neplatených stáží, brigád, samovzdelávaním či pôsobením na pozíciách na skrátený úväzok, kde získajú potrebnú prax.

 

Firmy uprednostňujú absolventov vysokých škôl s minimálne prvým stupňom ukončeného vzdelania, teda ukončeným bakalárskym titulom. Nejde len o nadobudnuté teoretické vedomosti, ale aj o celkový osobnostný rast človeka. Vysokoškolské štúdium pripraví absolventov na trh práce širokospektrálnejšie. Určite to nie je strata, ale naopak – človek sa počas štúdia kreuje ako osobnosť, ktorá sa vie rozhodnúť a kriticky myslieť.

 

Podľa údajov MPSVaR SR sa z absolventov vysokých škôl uvádzali v evidencii uchádzačov o zamestnanie najčastejšie absolventi spoločenských vied, náuk a služieb, ďalej to boli absolventi vied a náuk o kultúre a umení a prírodných vied. Takmer polovica absolventov VŠ bola v evidencii o zamestnanie 7 - 9 mesiacov a tretina 4 - 6 mesiace. Daná skutočnosť reflektuje aj dopyt zamestnávateľov - tu sa najčastejšie stretávame so záujmom o absolventov VŠ technického zamerania a IT, tiež po absolventoch s dvoma jazykovými znalosťami – teda popri angličtine so znalosťou nemeckého, francúzskeho či talianskeho jazyka. V kurze sú tiež finančné pozície ako účtovník či audítor.