Práca majstra remeselníka nie je pre slovenskú mládež atraktívna, hrozí ich dovoz zo zahraničia, upozorňuje Grafton

Práca majstra remeselníka nie je pre slovenskú mládež atraktívna, hrozí ich dovoz zo zahraničia, upozorňuje Grafton

Remeselník-amatér sa dnes už nájde v takmer každej slovenskej domácnosti. Domáci kutil v snahe ušetriť radšej sám opraví strechu, obloží kúpeľňu či položí podlahu. Avšak na mnohé odborné zásahy je nutné prizvať majstra-profesionála a tu častokrát narážame na ich nedostatok. Je to tak nielen na pôde remeselných živností, ale aj vo sfére remeselných odborníkov vo výrobných sférach. Nielenže sú veľmi vyťažení, ale aj dlhodobo nedostupní. 

V januári 2021 úrady práce evidovali 63 411 voľných pracovných miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 17 890 miest (podiel 28,21 %) a najmenej  miest bolo  v Košickom kraji  3 143 (podiel 4,96 %).  Až  27 415 voľných pracovných miest bolo vhodných pre absolventov. Najčastejšie ponúkali zamestnávatelia voľné pracovné miesta v profesii Operátori a montéri strojov a zariadení (28 136 miest). Druhý najvyšší počet voľných pracovných miest evidovali úrady práce v profesii Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (13 034 miest). Tretiu najžiadanejšiu profesiu zo strany zamestnávateľov tvorili Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (6 612 miest).

„Situácia s nedostatkom kvalifikovanej remeselnej pracovnej sily neustala ani počas korony. Je, samozrejme, pravda, že mnoho z týchto odborníkov nemohlo vycestovať za prácou do zahraničia a zostali doma. Otázkou však ostáva, nakoľko sa uplatnili dočasne vo svojom odbore na lokálnom trhu práce vzhľadom na ich zvýšené finančné očakávania,“ hovorí Anna Ričányová, Branch manager Grafton Košice a dodáva: „Dopyt pretrváva stále v technických odboroch, ako sú stavebníctvo, elektrotechnický, strojárenský a chemický priemysel, ale tiež v oblasti poľnohospodárstva a textilného a odevného priemyslu.“

Remeselníci vymierajú
Oblasť automotive a na ňu naviazané odvetvia potiahli v covidovom roku slovenský priemysel a ekonomiku, keď najmä v posledných mesiacoch 2020 zaznamenal Grafton obrovský dopyt po pracovníkoch z tejto oblasti. No vo všetkých ostatných oblastiach strojárenského, stavebného či výrobného priemyslu sa neustále rozširujú nožnice medzi dopytom a kvalifikovanými kandidátmi. Dnes akútne chýbajú nielen elektrikári, nastavovači, klampiari, údržbári, opravári, tesári či šičky, ale tiež takmer všetky stavebné profesie, ako murári a stavbári. Remeselníci s výučným listom a praxou vymierajú alebo odchádzajú za lepším zárobkom. Stávajú sa na trhu práce úzkoprofilovým tovarom. Robotníci sa sťažujú na nízke platy, podnikatelia na nezáujem mladých ľudí.

Remeslo má stále zlaté dno
Za posledné roky rástol medzi mladými dopyt najmä po štúdiu humanitných vied, v niektorých odboroch bol nárast za uplynulých 10 rokov o viac ako 200 percent. Naopak odbory ako elektrotechnika, strojárstvo či učiteľstvo zaznamenali najväčší pokles (v priemere o 30 %). Zo škôl tak vychádzajú absolventi, ktorí si so svojím diplomom nevedia nájsť uplatnenie. Mzda zvárača sa pritom v roku 2020 pohybovala na úrovni viac ako 1300 eur mesačne. 

„Mzda remeselníkov sa bude vyvíjať súbežne so stavom ekonomiky na Slovensku. No nedostatok kvalifikovaných odborníkov na trhu vyvíja tlak na zamestnávateľov aj v oblasti finančného ohodnotenia týchto pracovníkov. Celkovo sa dá povedať, že ich mzdy rastú konštantne. Kríza ich mierne pribrzdí, ale nezastaví. Ak ide o šikovného majstra, môže si zarobiť aj dvoj- či trojnásobok deklarovanej mzdy,“ objasňuje odborníčka z Graftonu.

Deti dnes chcú byť šéfkuchármi alebo youtubermi, systematické nábory mladých na profesie už neexistujú
Je pochopiteľné, že rodičia chcú pre svoje deti len to najlepšie. Kedysi preletela Slovenskom vlna šéfkuchárov, ktorí sa stali žiadaným povolaním vďaka televíznym súťažiam. Momentálne „letí“ profesia youtubera. Odborná remeselná činnosť je však práca s pridanou hodnotou, ktorá nebude tak skoro nahradená automatizovanou výrobou, ako je tomu pri jednoduchých obslužných činnostiach. Hrozí tak, že nebude mať kto robiť manuálnu prácu na profesionálnej úrovni. Príčin je pritom viacero.

„S mladými ľuďmi je potrebné pracovať už na základnej škole a to systematickou podporou manuálnych zručností a kreativity. Do úvahy prichádza aj užšia spolupráca so školskými poradcami pre výber povolania a úzka kooperácia s rodičmi týchto žiakov, aby podporili odborné vzdelávanie svojich detí,“ hovorí A. Ričányová z Graftonu. 

Odborníci tiež odporúčajú zvýšiť atraktivitu odborných stredných škôl, zaistiť kontinuálny prechod do pracovného procesu po ukončení vzdelávania, investovať do modernizácie dielní a výučbových miestností pre žiakov a spustiť tiež často spomínané motivačné štipendiá. „Dôraz by sa mal klásť na čo najužšie prepojenie žiakov už počas štúdia na strednej škole s budúcim zamestnaním, aby získali čo najväčšiu prax a správne pracovné návyky. Zároveň podporovať finančné ohodnotenie týchto profesií, aby bolo zaujímavejšie v nich pracovať, ako byť nezamestnaným. Vhodné je tiež rozšíriť možnosť rekvalifikácií a to motiváciou istoty zamestnania po úspešnom absolvovaní takéhoto kurzu, prípadne tiež úhradou tohto kurzu zo strany budúceho zamestnávateľa,“ dopĺňa Michal Batis, Branch manager Grafton Bratislava.

Do duálneho vzdelávania je stále zapojených málo študentov. Siahli po ňom predovšetkým veľké podniky automobilového priemyslu, či firmy z oblasti chémie a elektroniky. Na zlepšenie je pritom v tejto oblasti obrovský priestor. Nutná je zmena celého školstva – mnohé profesie a remeslá sa už takmer nevyučujú, prípadne ich výučba prebieha v spojení s inými odbormi. 

Slovensko má jednu z najvyšších mier odlivu mozgov do zahraničia a súčasne aj jednu z najvyšších mier nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov. „Zrejmý je výrazný odliv týchto odborníkov do zahraničia, kde za svoju prácu dostanú niekoľkonásobne vyššie ohodnotenie. Po stabilizácii pandemickej situácie sa dá očakávať výraznejší odchod za vyššími zárobkami. Výhľady do budúcnosti nie sú veľmi ružové, dá sa predpokladať, že dovozu zo zahraničia – napríklad murárov – sa tak nevyhneme,“ hovorí Andrej Gurín, Branch manager Grafton Žilina.

„Absolventi remeselných odborov pritom majú jednoznačnú šancu uplatniť sa na Slovensku, či už ako zamestnanci alebo ako živnostníci-podnikatelia. Samozrejme, aj tu platí: uplatnia sa tí, ktorých výsledkom je dobre odvedená, kvalitná práca. Šikovný remeselník sa však vo svete nestratí, nakoľko stále má možnosť pracovať v hlavnom pracovnom pomere, ale aj privyrábať si vo voľnom čase,“ vysvetľuje A. Ričányová. Benefitom tiež je rozvrhnutie pracovnej doby podľa svojich preferencií. Ak je niekto dobrý majster, nemusí sa báť dopytu po jeho práci, ten stále bude.