IT a zdravotníctvo: Odvetvia, ktoré sa stávajú „ťahačmi“ svetovej ekonomiky

IT a zdravotníctvo: Odvetvia, ktoré sa stávajú „ťahačmi“ svetovej ekonomiky

Po deviatich mesiacoch od vypuknutia epidémie začína byť zrejmé, že s rýchlym zotavením ekonomiky pravdepodobne nejde počítať. Podľa niektorých pozorovateľov, ako je napríklad Forbes, je pravdepodobnejšie, že ekonomický vývoj bude mať tvar písmena „K“. To znamená, že niektoré odvetvia zaznamenajú veľký prepad, zatiaľ čo iné odvetvia budú zo situácie profitovať.

Medzi najhoršie zastihnuté odvetvia patrí ropný, automobilový a turistický priemysel. Vážne postihnutými sú tiež reštaurácie a ubytovacie zariadenia. Nemôžeme počítať s tým, že automobilový priemysel sa na predkrízovú úroveň rastu (3,6 %) iba tak dostane, a medzinárodná turistika môže podľa odhadov tento rok vykázať 60-80 % pokles, v dôsledku čoho dôjde k poklesu príjmov o viac než jeden bilión dolárov. Iné obory však tak krízou postihnuté neboli a predstavujú tak zaujímavú príležitosť pre talentovaných odborníkov, ktorí premýšľajú o tom, akým smerom by sa mala ich ďalšia kariéra uberať. Jedná sa predovšetkým o IT a digitálny  priemysel a zdravotníctvo spoločne s farmaceutickým priemyslom. Obor IT má za sebou päť rokov nepretržitého rastu (CAGR 4,56 %) a pre rok 2021 je odhadovaný rast 5,57 %. GACR v zdravotníctve sa až do roku 2023 odhaduje na úroveň 5 %. Avšak vďaka rastúcim výdajom spôsobeným pandémiou covidu-19 je možné, že konečný rast bude ešte vyšší.

IT a digitálny priemysel

K rastu IT a digitálneho priemyslu výrazne prispel lockdown a súvisiace obmedzenia sociálnych kontaktov. Jedným z príkladov je úspešný rozvoj „smart working“ (flexibilná pracovná metóda). To je dôvodom, prečo dochádza k veľmi silnému rastu dopytu po práci elektronických inžinierov, softwarových inžinierov, vývojárov sietí a aplikácii, analytikov a ďalších špecialistov ako sú manažéri sociálnych sietí a experti na digitálny marketing. Z našej analýzy vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, je zrejmé, že dopyt po týchto odborníkoch je veľmi vysoký, pričom však existujú rozdiely medzi jednotlivými geografickými oblasťami. V Európskej únii pripadá na IT inžinierov 24 % dopytu po inžinieroch, čo znamená 24 z každých 100 dopytovaných inžinierov. U analytikov v tomto obore je toto percento výrazne vyššie (49 %). V Ázii a v Južnej Amerike je situácia odlišná. V porovnaní s EÚ je tu vyšší dopyt po IT analytikoch: 61 % v Indii a Číne a 53 % v Brazílii.

Okrem toho sa ukazuje, že jadrom IT rozvoja sú „metropolitné oblasti“. Najväčší dopyt po IT pozíciách je vo veľkých mestách a veľkých aglomeráciách. Najobľúbenejšími oblasťami v EÚ sú Paríž, Londýn, Madrid a Berlín, nasleduje Varšava a Lisabon, na ktoré pripadá 19 % celkového európskeho dopytu. Ešte extrémnejšia je situácia v Ázii. Prvé miesto na trhu práce pripadá na Indiu, konkrétne na Hyderabad, Nové Dillí a oblasť Bangalore. Ešte špecifickejšia je situácia v Číne: zatiaľ čo v hlavnom meste Pekingu je pomerne vysoký dopyt po špecialistoch IT, ako sú konzultanti, weboví dizajnéri a manažéri, ale nižší dopyt po inžinieroch (t.j. po softwarových inžinieroch, hardwarových inžinieroch a big data inžinieroch), v Šanghaji je to naopak. Nakoniec, v Latinskej Amerike vykazujú niektoré zeme veľmi vysoký dopyt po talentovaných IT a digitálnych manažéroch. Na špičke sú oblasti Sao Paulo a Rio De Janeiro, na ktoré pripadá 45 % dopytu po IT profesionáloch v Brazílii.

Vedľa toho sa v dôsledku pandémie začal meniť trend medzinárodnej mobility IT odborníkov. Táto mobilita naberala v posledných rokoch na väčšej intenzite. Jej zmyslom bola prirodzená kompenzácia nedostatku IT špecialistov na určitých trhoch. A aká je situácia teraz? Zástupci 12 % z celkového počtu 350 spoločností opýtaných PwC uviedli, že pandémia zásadným spôsobom zmení doterajší priebeh mobility, a 20 % sa domnieva, že v dôsledku krízy príde v budúcnosti k poklesu medzinárodných pohybov.

Graf_campaign_IT

Zdravotnícky a farmaceutický priemysel

Aj zdravotníctvo prežíva tento rok v dôsledku pandémie covid-19 výrazný posun vpred. Zdravotníctvo – na rozdiel od IT – zahŕňa celú radu špecializácii a dopyt po pracovníkoch sa sústredí prevažne na odborníkov, ako sú oblastní manažéri, manažéri laboratórií, obchodní riaditelia, výskumní pracovníci a manažéri doplnkových služieb. Celý obor vykázal významný rast, ktorý však nebol rovnomerný. V oblastiach výskumu, obchodného rozvoja a predajných pozícii bol dopyt po pracovných silách výrazne vyšší ako v iných oblastiach, ako sú napríklad lekárske služby. Tento trend je zrejmý aj v Európskej únii. Hlavnými „ťahačmi“ rastu sú výskum, rozvoj obchodu a predaj, na ktoré pripadá 16 %, respektíve 34,5 % dopytu po zdravotníckych pracovníkoch. Najväčší záujem o výskumných pracovníkov je v Paríži (o 4 % viac ako je európsky priemer), zatiaľ čo špecialisti na obchodný rozvoj sú najviac žiadaní v Londýne (o 1 % viac ako je priemerný európsky dopyt). Prvé miesto v oblasti zdravotníckych služieb zaberá Londýn (napr. dostupnosť rodinných lekárov, služby pre osoby, ktoré sa o seba nedokážu samé postarať, dodávanie liekov, prístup k zdravotníckemu a farmaceutickému materiálu a starostlivosť zo strany zdravotníckych dobrovoľníkov) a ďalej Miláno, Varšava, Mníchov, Ženeva a Zurich. Rovnaké mestá a zeme zaberajú taktiež prvé miesta v oblasti predajných služieb. Oproti tomu v Latinskej Amerike a Ázii je dopyt v porovnaní s Európou slabý. Jedinou výnimkou je oblasť výskumu, kde je vysoký dopyt po pracovníkoch v Ázii a stredne vysoký dopyt v Južnej Amerike, čo pravdepodobne súvisí s prebiehajúcou súťažou o to, kto ako prvý vyvinie úspešnú vakcínu. Na pracovníkov výskumu pripadá v Indii a Číne 50 % dopytu po zdravotníckych pracovníkoch, zatiaľ čo v Brazílii je to 41 %. V Číne zaznamenávame vysoký alebo veľmi vysoký dopyt vo všetkých uvedených oboroch, zatiaľ čo India je v čele peletónu iba v niektorých kategóriách, ako sú predaj a zdravotnícke služby. V Latinskej Amerike je dopyt po zdravotníckych pracovníkoch obecne nízky s výnimkou Rio de Janeira a Sao Paula, kde je dopyt po pracovníkoch v zdravotníctve vysoký.

 

Graf_campaign_HEALTHCARE

„Tento rok bol pre všetkých náročný,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director Grafton Slovakia and GI Group Slovakia. „Ako sme si mohli všimnúť, covid-19 zasiahol rôzne obory rôznym spôsobom. Ukázalo sa, že IT a digitálny priemysel spoločne so zdravotníctvom a farmaceutickým priemyslom vychádzajú z tejto krízy najlepšie. My v spoločnosti Grafton však v existujúcej situácii cítime zodpovednosť za to, aby sme našim kandidátom a talentovaným manažérom poskytli možnosť využiť neočakávané príležitosti. Mapovanie zmien nám umožňuje dívať sa dopredu aj v dobách veľkých zmien. Naši konzultanti a odborníci na danú oblasť poskytujú kandidátom a klientom jasný prehľad o hlbokých znalostiach, ako aj strategické poradenstvo s ohľadom na konkrétne trhy. Sme presvedčení o tom, že práve ľudia sú v náročných a neustále sa meniacich podmienkach tým hlavným faktorom. A vďaka tomuto prístupu dokážeme nájsť zamestnancov, ktorí sú schopní priniesť to, o čo majú spoločnosti záujem.“