nadalej jednociferny rast miezd

Grafton Slovakia: Naďalej jednociferný rast miezd, témou investície do lojality

Grafton Slovakia: Naďalej jednociferný rast miezd, témou investície do lojality

-        Mzdový prieskum 2018 v SR – 8 krajov, 7 segmentov

·       Plat ako dôležitý nástroj na získanie a udržanie talentu

·       Dorovnávanie úrovne príjmov v rámci regiónu

·       Potreba investícií do firemného vzdelávania

·       Novým štandardom nábory zamestnancov zo zahraničia

Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša výsledky rozsiahleho prieskumu miezd pre Slovenskú republiku. Zrealizovala ho počas prvého polroka 2018 vo všetkých piatich svojich pobočkách. Prieskum poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 8 krajoch, 7 segmentoch, 16 odboroch a na 230 pracovných pozíciách.

Prieskum sa zameral na mzdy v týchto odboroch:

·       informačné technológie a telekomunikácie

·       inžiniering a výroba

·       nákup a logistika

·       stavebníctvo a reality

·       bankovníctvo a finančné služby

·       obchod, retail a marketing

·       ľudské zdroje, administratíva a právo

Prezentované údaje vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým spoločnosť Grafton sprostredkovala zamestnanie, a tiež z dopytu firiem po zamestnancoch. Z prieskumu vyplýva jednoznačný záver - rekordne nízke hodnoty nezamestnanosti, ktorým zamestnávatelia čelili v roku 2017, spôsobili plošný rast miezd a výrazné zmeny aj na poli zamestnaneckých benefitov.

„Spomenutý základný trend bude pokračovať, pričom tempo rastu miezd v podnikateľskej sfére zostane jednociferné. Predpokladáme, že pribudnú firmy, ktoré v rámci stratégie budovania značky prémiového zamestnávateľa budú využívať mzdu ako dôležitý nástroj na získanie a udržanie talentu,“skonštatoval Country Manager Grafton Slovakia Miroslav Garaj a dodal: „Budeme svedkami nového fenoménu - snahy o dorovnávanie úrovne miezd medzi jednotlivými zamestnávateľmi v rámci regiónu. Očakávame zmeny aj v štruktúre odmeňovania, keď sa veľa dosiaľ prémiových zložiek mzdy stane súčasťou základného príjmu.“

Spoločnosť Grafton Slovakia v roku 2017 vyhľadala svojim klientom na Slovensku 1 117 zamestnancov do kmeňového stavu a ďalších 736 ľudí sprostredkovala slovenským zamestnávateľom formou agentúrneho zamestnania.

Môže sa využitie pozitívnej pracovnej skúsenosti zamestnancov stať efektívnym nástrojom náboru?

„Presne a nepochybne. Trvalý vysoký dopyt po kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkoch vedie k nárastu konkurencie v personálnej sfére. Firmy budú nútené zvýšiť investície do lojality svojich zamestnancov. V tomto kontexte je možné očakávať aj znižujúce sa nároky na kvalifikáciu, a to až na hranicu možností. Ak má záujemca o pozíciu správne pracovné návyky motiváciu a záujem učiť sa nové veci, firmy sú pripravené takéhoto pracovníka zaučiť či pomôcť mu získať príslušnú kvalifikáciu,“ uviedol Miroslav Garaj.

Nedostatok pracovných síl významným spôsobom ovplyvňuje dodržiavanie termínov a prijímanie nových zákaziek. Mnoho zamestnávateľov preto už začalo hľadať zdroje pracovnej sily mimo domáceho trhu práce. Jedným z možných riešení je vykrytie dopytu po pracovníkoch z krajín EÚ s nižšou úrovňou miezd (Bulharsko, Rumunsko, čiastočne Maďarsko). Táto cesta je administratívne relatívne nenáročná, ale viaceré firmy, najmä z výrobného sektoru, hlásia problémy s kvalitou týchto pracovníkov a nízkou retenciou. Naopak, prevažne pozitívne skúsenosti majú firmy s pracovníkmi pochádzajúcimi z krajín mimo EÚ, predovšetkým zo Srbska. V tomto prípade je síce určitým úskalím proces získania pracovného povolenia, ale s podporou skúsenej personálnej agentúry je zvládnuteľný a pre zamestnávateľa predstavuje reálnu možnosť, ako zvýšiť kmeňový stav o schopných pracovníkov.

Informačné technológie a telekomunikácie – presadzuje sa digitálne nomádstvo

Slovenská ekonomika rastie najviac za ostatné roky, čo ruka v ruke s rekordne nízkou nezamestnanosťou spôsobuje veľký nedostatok IT odborníkov. Ten je ešte prehlbovaný dopytom po IT špecialistoch orientovaných na nové technológie, pričom neopadá ani záujem o odborníkov zameriavajúcich sa na tie staršie. Okrem toho zaznamenávame vytváranie nových technologických centier a R&D centier výrobných spoločností. Kritickú situáciu by mohla pomôcť vyriešiť úprava legislatívy týkajúca sa zamestnávania cudzincov z tzv. tretích krajín a hlbšia podpora duálneho vzdelávania.

Trendy:

·       Firmy hľadajú ľudí kontinuálne, nie nárazovo a cyklicky. Spoločnosti potrebujú špecialistov, ktorí dokážu implementovať, administrovať a integrovať systémy. Silnie aj dopyt po inžinieroch zaoberajúcich sa IT bezpečnosťou. Novinkou sú odborníci na ochranu dát v súlade s GDPR – smernicou EÚ, ktorá vstúpila do platnosti v máji 2018. Žiadaní sú aj Web developeri a Frontend programátori. Záujem rastie o špecialistov na IOT, Machine Learning a tiež o Big Data a Cloudové technológie ako AWS či MS Azure.

·       Výbornú štartovaciu pozíciu majú absolventi technických univerzít a príslušných odborov ekonomických škôl. Firmy sa bijú o takýchto kandidátov či študentov pred ukončením školy.

·       Cudzinci sú vítaní aj bez znalosti slovenského jazyka. Ak je spoločnosť prispôsobená na zamestnávanie neslovensky hovoriacich kandidátov, získava tým konkurenčnú výhodu. Stále však zároveň platí, že aspoň čiastočné ovládanie slovenčiny je pre uchádzača plusom.

·       Presadzuje sa tzv. digitálne nomádstvo. V oblasti benefitov v IT sektore jednoznačne víťazí flexibilita, teda najmä možnosť robiť odkiaľkoľvek. Ponuka takejto pružnej formy spolupráce dokáže vykompenzovať aj nižšiu mzdu. Mnohí adepti prichádzajú aj s požiadavkou na „freelance“.

Príklady mzdových rozdielov 2016 / 2018 (v eurách od-do):

·       Windows administrátor, Banská Bystrica: 1150-1450 / 1300-1600

·       Databázový programátor, Košice: 1550-2000 / 1300-2200

 

Inžiniering a  výroba – automobilový priemysel stále silnie

Výrobný segment predstavuje oblasť, v ktorej je nedostatok pracovníkov asi najkritickejší. SR prilákala veľa nových investorov, ktorí otvárajú svoje podniky a aktívne do nich hľadajú ľudí. Odvetvie dynamicky rozvíjajú aj ostatné firmy: zvyšujú výrobu, kupujú stroje alebo stavajú haly, a preto potrebujú veľa nových zamestnancov. Dlhodobý nedostatok pracovných síl v tomto odbore prispieva k tlaku na rýchlejší rast miezd a rozširovanie nefinančných benefitov.

Trendy:

·       Hrozí spomalenie dynamiky rastu, pomôcť môže automatizácia. Firmy začali investovať do robotizácie a strojného a technického vybavenia, pretože im to umožňuje nahradiť časť pracovnej sily.

·       Automobilový priemysel stále silnie. V roku 2018 spustil výrobu nový investor Jaguar/Landrover. Trh na Slovensku sa rozvíja aj vďaka relokácii alebo expanzii subdodávateľov v strojárenskom, elektrotechnickom či plastovom priemysle.

·       Firmy hľadajú najmä skúsených kandidátov s praxou 1 až 5 rokov, ale vzhľadom na nedostatok pracovníkov dávajú zamestnávatelia čoraz viac príležitostí aj absolventom. Medzi najžiadanejších patria konštruktéri, procesní inžinieri, vývojoví inžinieri, materiáloví špecialisti, inžinieri kvality a projektoví inžinieri.

·       Problémom je vysoká fluktuácia. Rastie dopyt po pracovníkoch obsluhy výrobných liniek. Spoločnosti sa čoraz viac zameriavajú na nábor zahraničnej pracovnej sily. Vedie to aj k zvyšovaniu finančných a nefinančných benefitov – 13. a 14. platu, dochádzkového bonusu, príspevkov na dopravu.

Príklady mzdových rozdielov 2016 / 2018 (v eurách od-do):

·       Vedúci konštrukcie, Trnava: 1550-2500 / 2000-2800

·       Strojný konštruktér, Žilina: 1100-1400 / 1200-1700

 

Nákup a logistika – dopyt po skladníkoch a koordinátoroch prepravy

Odvetvie zažíva veľký rozmach. Je to dané nielen silnou a stabilnou ekonomikou a rozvojom automobilového priemyslu, ale aj strategickou polohou krajiny. Zvyšovanie počtu výrobných spoločností a rozširovanie výroby v už existujúcich spôsobilo aj rastúci dopyt po dopravných službách. Aj keď je tento odbor výrazne ovplyvnený automatizáciou, dopyt po ľuďoch sústavne rastie.

Trendy:

·       Najväčší dopyt je po skladníkoch a koordinátoroch prepravy. Veľký záujem je aj o špecialistov zákazníckeho servisu. Najväčší nedostatok ľudí hlásia Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj.

·       Na väčšine pozícií je nutná znalosť angličtiny alebo nemčiny pre každodennú komunikáciu. Veľkou výhodou je, keď pracovníci disponujú pokročilou úrovňou Excelu a znalosťou niektorého ERP systému.

·       Nedostatok pracovníkov riešia logistické centrá náborom zo zahraničia, zvyšovaním miezd a prehodnocovaním ponuky benefitov. Vzhľadom na polohu centier patrí k dôležitým benefitom príspevok na dopravu. Zamestnanci preferujú flexibilnú pracovnú dobu, kvartálne odmeny a jazykové kurzy.

·       Dá sa očakávať, že firmy sa budú ešte viac zameriavať na spokojnosť zamestnancov, aby znížili fluktuáciu. Zároveň predpokladáme, že viac ľudí sa bude uchádzať o miesta u iných zamestnávateľov s úmyslom zistiť svoju cenu na trhu práce.

 Príklady mzdových rozdielov 2016 / 2018 (v eurách od-do):

·       Špecialista nákupu, Trnava: 1300-2200 / 1500-2500

·       Plánovač dodávok, Bratislava: 1100-1400 / 1100-1800

Stavebníctvo a reality – v malých podnikoch medziročný nárast mzdy o 6 %

Z údajov Štatistického úradu vyplýva, že v roku 2017 vykázal tento segment rast o viac ako 2 %. Rok 2018 by mal byť v tomto smere dynamickejší.

Trendy:

·       Aktuálne sa zvyšuje dopyt po prípravároch, kalkulantoch a projektových manažéroch. Rastie aj záujem o stavbyvedúcich. Popri odborných zručnostiach zostáva pri týchto pozíciách hlavnou požiadavkou dobrá angličtina, čo často býva kameňom úrazu.

·       Asi najväčší nedostatok ľudí je v Bratislave, kde chýbajú napríklad elektro-projektanti a odborníci na vodohospodárskej stavby.

·       Najväčší počet pracovníkov stále zamestnávajú malé podniky s 20-49 ľuďmi, pričom ich priemerná mzda medziročné vzrástla o 6 %. Napriek tomu kandidáti zvyšujú svoje finančné požiadavky a viac si vyberajú medzi ponukami. Za najdôležitejší aspekt platí v tomto odvetví výška mzdy. Ak je príliš nízka, nevyvážia ju ani nadštandardné benefity.

·       Najťažšie sa obsadzujú pozície obchodno-technického zástupcu, pretože popri technických skúsenostiach je dôraz kladený aj na obchodnícke schopnosti. Stavebníctvo poskytuje absolventom pomerne veľký priestor prostredníctvom juniorských pozícií ako realitný konzultant, projektový manažér, prípravár či architekt vzhľadom na zaškolenie a vedenie skúseným pracovníkom.

 Príklady mzdových rozdielov 2016 / 2018 (v eurách od-do):

·       Stavebný inžinier, Bratislava: 1500-2000 / 1500-2100

·       Prípravár / Rozpočtár, Banská Bystrica: 900-1200 / 1000-1500

Bankovníctvo a finančné služby – absolventi žiadajú o 200 eur viac

Aj v tomto sektore sa zvyšuje nedostatok kvalifikovaných kandidátov. Klesol počet uchádzačov, ktorí ponúkajú preukázateľnú prax a špecializáciu. Klienti chcú komplexných kandidátov, ale tých je na trhu veľmi málo, preto často treba pristúpiť k prehodnocovaniu požiadaviek a znižovaniu nárokov zo strany zamestnávateľov.

Trendy:

·       Veľký dopyt po kandidátoch spôsobil – rovnako ako v iných segmentoch – ďalšie zvyšovanie miezd. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však nebol rast natoľko výrazný a týkal sa najmä juniorských a stredných úrovní. V porovnaní s minulým rokom, keď sme zažívali platový boom, sa zamestnávatelia snažia zaujať najmä balíčkami benefitov.

·       Firmy stále narážajú na nedostatočnú znalosť cudzích jazykov u kandidátov. Je veľmi náročné nájsť komplexných uchádzačov s iným ako anglickým jazykom. Samotná angličtina nebola v uplynulom období hlavnou prekážkou.

·       Kandidáti sú síce ochotní zmeniť svoje zamestnanie, ale vo väčšine prípadov sa chcú posunúť na seniorskejšie pozície, ktorých počet je obmedzený.

·       Rast miezd zásadne ovplyvnil zmýšľanie absolventov a kandidátov do troch rokov praxe: ich požiadavky enormne stúpli. Absolventi škôl s ekonomickým zameraním požadujú nástupné mzdy začínajúce sa minimálne na 1000 eurách mesačne, čo je o 200 eur viac ako v predchádzajúcom roku.

 Príklady mzdových rozdielov 2016 / 2018 (v eurách od-do):

·       Pracovník obchodnej priehradky, Banská Bystrica: 500-700 / 800-1000

·       Audítor (prax do 3 rokov), Trnava: 950-1500 / 1100-1500

Obchod, retail a marketing – čoraz väčší vplyv technológií

Ekonomika rastie, firmám sa darí a mnohé expandujú na nové trhy. S tým súvisí rozširovanie obchodných a marketingových tímov. Veľký dopyt po ľuďoch vedie k pokračujúcemu rastu miezd. Zvyšuje sa nielen celková hodnota, ale aj fixná časť mzdy, a to naprieč všetkými pozíciami. Pri obchodných pozíciách je veľmi dôležitou súčasťou mzdy variabilná zložka, ktorá môže tvoriť až dvojnásobok fixného príjmu a pre kandidátov predstavuje veľkú motiváciu.

Trendy:

·       Marketing dnes už nie je len o kreativite. Kandidáti by mali mať aj analytické schopnosti a technologické zručnosti. Dá sa pritom očakávať, že technológie budú tento odbor ovplyvňovať stále viac, a to najmä pre rozmach e-komercie a sociálnych médií.

·       Veľký dopyt aktuálne je po SEO/PPC špecialistoch a Trade špecialistoch/manažéroch na juniorských aj seniorských pozíciách.

·       Stúpa záujem o uchádzačov, ktorí ponímajú marketing ako komplexnú záležitosť, čo zahŕňa správu sociálnych médií, organizovanie interných a externých akcií, ako aj celkové nastavenie marketingovej komunikácie.

·       Zo strany kandidátov pretrváva pasívny prístup k hľadaniu nových pracovných príležitostí, ale v prípade atraktívnej ponuky sú otvorení komunikácii. K obľúbeným benefitom, ktoré dokážu zaujať, patrí 5 týždňov dovolenky, aspoň čiastočný home-office a flexibilná pracovná doba.

 Príklady mzdových rozdielov 2016 / 2018 (v eurách od-do):

·       Obchodný zástupca (prax do 3 rokov), Trenčín: 850-1100 / 850-1300

·       Manažér kľúčových zákazníkov (prax 2-5 rokov), Nitra: 1300-1600 / 1700-2200

Ľudské zdroje, administratíva a právo – koncipienti preferujú menšie advokátske kancelárie

Pri dynamickom raste pracovného trhu logicky stúpa aj dopyt po ľuďoch z personalistiky a právnickej oblasti a hlad je aj po zamestnancoch administratívy. Na rozdiel od výrobného segmentu alebo IT však ide o oblasť, v ktorej ešte nezavládol až taký veľký boj o pracovníkov - kandidátov je možné relatívne dobré nájsť. V odboroch, v ktorých je dosť veľmi podstatná znalosť slovenského jazyka, legislatívy a pomerov, sa v podstate nedeje inak bežný nábor pracovníkov zo zahraničia.

Trendy:

·       V personalistike sa zvýšil dopyt po skúsených recruiteroch. Firmy veria, že s ich pomocou vyriešia svoje problémy s nedostatkom pracovníkov. Kandidáti zvyčajne pri zmene práce neriešia názov pozície, pretože ten sa líši podľa veľkosti firmy či kompetencií. Najväčšou motiváciou pre nich sú právomoci a podiel na rozhodovaní v oblasti náboru alebo v interných HR procesoch.

·       Pre kandidátov v personalistike je veľmi dôležitá povesť spoločnosti a jej postavenie na trhu. Vo všeobecnosti sú ľudia z tohto odvetvia aktívni a sami sa priebežne obzerajú po nových príležitostiach.

·       V oblasti administratívy je po ľuďoch kontinuálne vysoký dopyt. Najčastejšie sa hľadajú kandidáti na asistentské funkcie a pozície recepčných. Dobrou správou je, že trh ponúka dostatok uchádzačov a vo väčšine prípadov sú dokonca schopní nastúpiť prakticky ihneď. Pri výberových procesoch dlhších ako 14 je veľmi vysoké riziko straty uchádzača.

·       V oblasti práva vnímame veľký posun v správaní koncipientov. Pri výbere zamestnávateľa ovplyvňuje ich rozhodovanie vo viac ako polovici prípadov reputácia právnej kancelárie a referencie od kolegov. Nadpolovičná väčšina koncipientov vyhľadáva menšie advokátske firmy, pretože tie umožňujú jednoduchšie skĺbiť pracovný a súkromný život.

 Príklady mzdových rozdielov 2016 / 2018 (v eurách od-do):

·       Recepčná, Prešov: 550-700 / 600-850

·       HR manažér (prax do 5 rokov), Trenčín: 1700-2150 / 1600-2500

Ukážky z Prehľadu miezd 2018 je možné publikovať len pod podmienkou uvedenia zdroja, ktorým je spoločnosť Grafton Slovakia. Z každej kapitoly je povolené prezentovať iba 10 % uvedených pozícií. Zaujíma vás, ako sú na tom mzdy v odbore zdieľaných podnikových služieb? Vyžiadajte si náš ďalší prieskum zameraný iba na túto oblasť.