centra

Slovensko je jedna z najatraktívnejších destinácií pre odvetvie Centier zdieľaných služieb

Slovensko je jedna z najatraktívnejších destinácií pre odvetvie Centier zdieľaných služieb

Prieskum SSC/ BPO realizovaný v druhom kvartáli 2016 spoločnosťou Grafton Slovakia

Bratislava, 27. 9. 2016 –  Oblasť SSC/BPO je jedným z najdynamickejších sektorov regiónu CEE s dlhodobo veľkým potenciálom a vplyvom na zamestnanosť na Slovensku. Potvrdzuje to i prieskum personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorá už po šiesty krát, zverejnila štúdiu o  SSC/BPO na Slovensku. 

Problematika Centier zdieľaných služieb je jednou z kľúčových divízií spoločnosti Grafton Slovakia, ktorá už viac ako šesť rokov kvalifikovane sleduje trendy v oblasti ľudských zdrojov a komplexne analyzuje odvetvie SSC/BPO na Slovensku. Do prieskumu SSC/BPO, realizovaný v 2. kvartáli 2016, sa zapojili personálni manažéri a profesionáli z oblasti ľudských zdrojov zo 44 spoločností s charakterom SSC/BPO.

Regionálne pokrytie SSC/BPO na Slovensku

V súčasnosti na Slovensku pôsobí viac ako 48 centier SSC/BPO, z toho 31 centier má sídlo v Bratislave, 9 centier na západe Slovenska, 5 centier na východe a na severe a Považí sú 3 centrá.

Graf 1: Regionálne pokrytie SSC/BPO na Slovensku

Zamestnanosť v odvetví SSC/BPO

Z prieskumu spoločnosti Grafton Slovakia vyplynulo, že sektor  SSC/BPO na Slovensku celkovo zamestnáva viac ako 30 tisíc zamestnancov. Z pohľadu počtu zamestnancov je zastúpenie regiónov odlišné: v Bratislave je to viac ako 23 tisíc zamestnancov, čo predstavuje 78% z celkového počtu. Na východe je len 5 centier, avšak z pohľadu počtu zamestnancov toto číslo predstavuje 17%. V porovnaní so štúdiou z roku 2014 možno konštatovať nárast počtu o 5000 zamestnancov, čo zodpovedá približne 10% medziročnému rastu zamestnancov v sektore SSC/BPO.

 
 

78% –Bratislava              17% – Východné Slovensko 5% –zvyšok Slovenska

 

 

Súvis medzi veľkosťou centra a jeho funkčnými oblasťami

Prieskum poukázal na fakt, že s rastom veľkosti centra stúpa aj rozptyl funkčných oblastí. Menšie centrá uvádzajú zastúpenie tradičných funkčných oblastí transakčnejšieho charakteru, prevažne finančných a účtovníckych oblastí, ITa administratíva. S nárastom centra (1000 a viac) však rastie aj zastúpenie menej tradičných funkcií (nákup, obchod, marketing, ľudské zdroje, a iné).

Výzvy oblasti ľudských zdrojov

„V prieskume sme sa zamerali na aktuálne výzvy z oblasti ľudských zdrojov, ktorým spoločnosti v poslednom období museli na Slovensku čeliť. Z prieskumu vzišiel zaujímavý fakt, že na Slovensku je najväčšou výzvou z oblasti ľudských zdrojov získanie tých správnych a kvalifikovaných uchádzačov, talentov o prácu (attracting the right skill set). Do popredia záujmu personalistov sa stále viac dostáva motivácia zamestnancov a dôraz na manažment talentov, ktorými centra disponujú,“uviedla Katarína Bobotová, Country manažérka Grafton Slovakia.  

Zamestnanci a ich motivácia

Prieskum poukazuje na fakt, že až 90% zamestnancov je vo vekovej hranici do 30 rokov. Z prieskumu taktiež vyplynulo, že viac ako 50% zamestnancov na Slovensku pracuje v centrách so 100 zamestnancami a menej. Až 62% centier nepredpokladá znižovanie počtu zamestnancov v horizonte 12 mesiacov. Podľa prieskumu Grafton Slovakia, by centrá SSC/BPO mali nasledujúci rok znížiť počet zamestnancov v tomto období len o 500 zamestnancov.

Zaujímavým údajom je i to, že Slovensko v rámci CEE regiónu zamestnáva v 48 centrách až 10% z celkového počtu zamestnancov v oblasti SSC/BPO, čo predstavuje 346 tisíc zamestnancov.

Graf 3: Prehľad počtu centier podľa krajín a počtu zamestnancov

Krajina

# Centier

# Zmestnancov

Poland

550

160 000

Czech republic

200

55 000

Hungary

100

34 000

Romania

80

45 000

Slovakia

48

30 000

Bulgaria

45

22 000

 

Fluktuácia v rámci SSC/BPO centier

Sektor SSC/BPO centier zaznamenal za posledný rok 12,3% fluktuáciu, čo predstavuje pokles o 2,7% s predchádzajúcim rokom. Prieskum ukázal, že nízkou fluktuáciou sa vyznačujú najmä centrá umiestnené v menších mestách. Aj keď často najväčšou motiváciou zamestnancov je najmä finančné ohodnotenie, medziľudské vzťahy na pracovisku, firmy sa snažia zvýšiť angažovanosť svojich zamestnancov predovšetkým cez ponúkané tréningové možnosti a vzdelávanie, individuálny prístup spolu s  pozitívnou spätnou väzbu .

Vývoj sektora SSC/BPO

SSC/BPO sektor je aj naďalej jedným z najdynamickejších sektorov regiónu CEE s dlhodobo veľkým potenciálom a vplyvom na zamestnanosť daného regiónu. Očakáva sa, že sektor SSC/BPO centier bude na Slovensku aj naďalej rásť. Existujúce centrá sa budú viac zameriavať na zlepšenie svojich interných procesov a efektivity, ako aj na kontinuálnu prácu s talentami, ktorými disponujú, a ktoré sú kľúčové pre stabilizáciu tímov a prevzatie nových funkcií. Rozsah funkcií sa bude u väčšiny centier rozrastať, zároveň však je veľký predpoklad, že existujúce centrá budú čoraz viac čeliť presunu niektorých oddelení do iných krajín, napr. Chorvátsko, Srbsko, či už z finančných, alebo operatívnych dôvodov.

O spoločnosti Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia pôsobí na slovenskom trhu už 12 rokov a vďaka širokému portfóliu služieb spĺňa všetky požiadavky v oblasti ľudských zdrojov. Svojim lokálnym i medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení, napríklad Talent Banka, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, vrátane služieb, ktoré odbremenia zákazníkov od náročnej administratívy spojenej s celým náborovým procesom veľkého počtu zamestnancov.

Grafton Slovakia pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách. Od roku 2004 našiel zamestnanie pre viac ako 7000 kandidátov na slovenskom pracovnom trhu a uchádzačom o zamestnanie ponúka viac ako 600 voľných pracovných pozícii, čo je najviac na Slovensku. Referenciou odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov je dlhodobá spolupráca a partnerstvo s viac ako  1500 spoločnosťami.

Grafton Slovakia pôsobí v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a zamestnáva viac ako 55 zamestnancov. Grafton konzultanti sa úzko špecializujú na oblasti: IT & Telekomunikácie, Financie a Bankovníctvo, Výrobu, Inžiniering a Logistiku, Stavebníctvo a Reality, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje (HR) a Absolventské pozície.

Tlačový kontakt

Zuzana LACOVÁ

Senior PR konzultant

+421 911 229 399

zuzana.lacova@cohnwolfe.sk