Veľkonočná súťaž - pravidlá

VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ

 

Aká je cena?

1x USB

 

Ako sa zapojiť do súťaže?

Do súťaže sa zapojíte tak, že urobíte printscreen animovaného veľkonočného loga Grafton Recruitment vo chvíli, keď budú viditeľné iba dve vajíčka a logo Grafton Recruitment. Fotku obrazovky je potom potrebné vložiť do komentára pod súťažným príspevkom. 

Kedy súťaž prebieha?

Súťaž prebieha od 8. 4. 2020 (11:30) do 20. 4. 2020 (13:00). 

 

Kto vyhrá?

Vyhráva jeden účastník súťaže, ktorý splní celé súťažné zadanie - teda urobí printscreen v požadovanom okamžiku a následne fotku vloží do komentára pod súťažným príspevkom. Výhercu súťaže následne vyberie Usporiadateľ súťaže.

 

Podrobné podmienky súťaže nájdete nižšie.

 

 

Všeobecné súťažné podmienky

 

Usporiadateľ a organizátor súťaže

 

Usporiadateľ je spoločnosť Grafton Slovakia, s. r. o., so sídlom Obchodná 507/2, 811 01 Bratislava, IČO: 46113282, IČ DPH: SK2023250746, DIČ: 2023250746.

zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:72641/B

Doba trvania

Do súťaže budú zaradené iba tie komentáre, ktoré budú vložené pod súťažný príspevok v termíne 8. 4 . 2020 (11:30) do 20. 4. 2020 (13:00). 

Podmienky účasti

Vyhráva jeden účastník súťaže, ktorý splní celé súťažné zadanie - teda urobí printscreen v požadovanom okamžiku a následne fotku vloží do komentára pod súťažným príspevkom. Výhercu súťaže následne vyberie Usporiadateľ súťaže.

Vyhrať môže iba jedna osoba, jednu výhru. Súťažný komentár je možné vložiť iba jeden krát. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo, pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, či súťaž ukončiť.

Výhra

1 Osoba, ktorá splní všetky náležitosti súťažného zadanie - 1 x USB

Výherca

Výhercom sa stane osoba, ktorá bude vybraná Usporiadateľom súťaže. Táto osoba musí mať vložený svoj súťažný komentár do okamžiku ukončenia súťaže 20. 4 .2020 do 13:00. 

Oznámenie a odovzdanie výhry

Pre oznámenie výhry bude použitý komentár pod súťažným príspevkom Usporiadateľa. Výherca bude informovaný prostredníctvom komentáru najneskôr do 22. 4. 2020. Výhra bude výhercovi odoslaná poštou do 31. 5 . 2020. 

Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude výhercovi odoslaná poštou do 31. 5. 2020. Ak výherca nebude reagovať na zaslanú správu o výhre najneskôr 10 dní od kontaktovania, jeho výhra prináleží druhému výhercovi v poradí. 

 

------------------------------

 

Úplné pravidlá súťaže

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.

Predmetom týchto všeobecných súťažných podmienok (ďalej iba "Súťažné podmienky") je stanoviť záväzné pravidlá, na ktorých základe bude prebiehať súťaž uskutočňovaná v rámci stránky spoločnosti Grafton Slovakia na www.facebook.com. 

 

1.2.

Vzťahy usporiadateľa so súťažiacim sa riadia týmito Súťažnými podmienkami, ak nestanovujú inak zvláštne podmienky Súťaže alebo oznámenie o vyhlásení Súťaže, umiestnené na webových serveroch usporiadateľa.

 1. DEFINÍCIA POUŽITÝCH POJMOV

2.1.

Usporiadateľ je spoločnosť Grafton Slovakia, s. r. o., so sídlom Obchodná 507/2, 811 01 Bratislava, IČO: 46113282, IČ DPH: SK2023250746, DIČ: 2023250746, zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:72641/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

2.2.

Usporiadateľ bude o súťaži informovať na sociálnej sieti Facebook. Server Facebook je sociálna sieť umiestnená na serveroch www.facebook.com alebo ich originálnych aplikáciách (facebook). 

2.3.

Súťažiacim je osoba, ktorá v čase prebiehajúcej súťaže splní všetky body súťažného zadania. 

 

2.4.

Súťažiacim je Užívateľ účastník Súťaže vyhlásenej Usporiadateľom. 

2.5.

Výhercom súťaže je užívateľ, ktorý bude na základe splnenia súťažného zadania vybraný usporiadateľom. Výherca bude vyhlásený po skončení súťaže.

2.6.

Za vyhlásenie súťaže je považované oznámenie o konaní súťaže, uverejnené Usporiadateľom na príslušnom Serveri a riadi sa podľa týchto Súťažných podmienok.

2.6.

Začiatkom súťaže je deň označený ako začiatok súťaže vo vyhlásení súťaže.

2.7.

Koncom súťaže je deň označený ako ukončenie súťaže vo vyhlásení súťaže.

 

 1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

3.1.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci zaregistrovaní užívatelia, ktorí súhlasia s týmito Súťažnými podmienkami s výnimkou zamestnancov a spolupracovníkov Usporiadateľa a ich rodinných príslušníkov.

3.2.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

3.3.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré nesúhlasia s týmito Súťažnými podmienkami.

3.4.

Súťaž je považovaná za začatú jej vyhlásením na Serveri Usporiadateľa.

3.5.

Súťažiaci sa zapojí tým, že v požadovanom okamžiku urobí printscreen animovaného loga spoločnosti Grafton Recruitment a následne fotku vloží do komentára pod súťažným príspevkom usporiadateľa.

3.6.

Výhra bude odoslaná Usporiadateľom najneskôr do 31. 5. 2020 a to prostredníctvom pošty. Tým je splnená povinnosť predania výhry. Výhercovi.

Záruka na výhru nie je poskytovaná. Usporiadateľ nezodpovedá ani za vady a poškodenia predmetu výhry od okamihu jej odovzdania výhercovi. Túto skutočnosť berie na vedomie každý súťažiaci. Výherca nemá právo na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

3.7.

Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SÚŤAŽIACEHO

4.1.

Súťažiaci vyhlasuje, že sa zúčastňuje súťaže dobrovoľne.

4.2.

Súťažiaci je povinný uviesť Usporiadateľovi úplne pravdivé kontaktné údaje, ktoré sú dôležité pre odovzdanie výhry.

4.3.

Súťažiaci, ktorý sa stal výhercom, je povinný reagovať na výzvu Usporiadateľa do 10 dní. V opačnom prípade nárok na výhru zaniká.

4.4.

Komunikácia zo strany Usporiadateľa prebehne prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom a súkromných správ na Facebooku. 

4.5.

V prípade, že výherca nebude na výzvu reagovať do 10 dní, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo stanovenia náhradného výhercu, ktorý sa týmto dostáva na výherné poradie pôvodného výhercu, ktorý na výzvu nereagoval.

4.6.

Súťažiaci je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky a svojím konaním nespôsobil Usporiadateľovi, prípadne ďalším súťažiacim akúkoľvek ujmu.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

5.1.

Usporiadateľ je povinný informovať výhercu o skutočnosti, že sa stal výhercom do 22. 4. 2020, a to prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom.

5.2.

Usporiadateľ splní svoju povinnosť vydať výhercovi výhru jej odovzdaním, a to poštou na adresu, ktorú zadá výherca. 

5.3.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môže výhra výhercovi spôsobiť, prípadne ďalším osobám, ktoré prídu do styku s výhrou.

5.4.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž pozastaviť, zmeniť, ukončiť bez udania dôvodu, a to v prípade, pokiaľ dôjde k závažným, neočakávaným udalostiam. V takom prípade nemá súťažiaci nárok na akékoľvek odškodnenie či vysporiadanie.

5.5.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním systému a programového vybavenia, ktoré nemajú pôvod v úmyselnom konaní Usporiadateľa. V takom prípade si Usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž pozastaviť, zmeniť alebo ukončiť bez uvedenia dôvodu. Súťažiaci nemá nárok na akékoľvek odškodnenie či vysporiadanie.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

6.1.

Údaje získané od súťažiaceho, ktoré ho priamo alebo nepriamo identifikujú, sú považované za jeho osobné a vzťahuje sa na nich ochrana podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679/EU o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Usporiadateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu poskytnutom súťažiacim pri vyplnení dotazníka na základe článku 6 ods. 2 písm. b) GDPR. Osobné údaje budú spracované za účelom organizácie súťaže a odovzdania výhry.  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak však súťažiaci osobné údaje neposkytne, nebude môcť byť zaradený do súťaže, pretože bez poskytnutia osobných údajov ho nebude možné identifikovať a ani mu nebude možné v prípade výhry odovzdať výhru. Osobné údaje súťažiacich budú spracovávané po dobu trvania súťaže a v prípade výhercu po dobu možného uplatnenia práv z nároku na výhru,

6.2.

Usporiadateľ nevykonáva úplné automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Usporiadateľ sa zaväzuje, že osobné údaje súťažiacich nebudú odovzdané žiadnej tretej osobe. Osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

6.3.

Súťažiaci a výherca ako dotknuté osoby majú tieto práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom – právo vyžadovať potvrdenie, či Usporiadateľ spracováva osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a určitým informáciám o tom, ako sú spracovávané.
 2. právo na opravu - dotknutá osoba má právo na to, aby Usporiadateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 3. právo na vymazanie – dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva. Existujú však situácie, kedy povinnosť spracovávania osobných údajov (i) vyžaduje zákon, (i)) je to potrebné na účely archivácie alebo (iii) na uplatňovanie právnych nárokov. V takýchto prípadoch nemôže byť žiadosti o výmaz osobných údajov vyhovené.
 4. právo namietať spracovávanie - pokiaľ sa spracovávanie osobných údajov Usporiadateľ opiera o oprávnený záujem prevádzkovateľa (a nie o iný dôvod spracovávania) alebo sa týka priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Pokiaľ chce dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek svoje právo, môže tak učiniť zaslaním e-mailu na elektronickú adresu info@grafton.sk

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na prevádzkovateľa písomne na adresu jeho sídla alebo zaslaním e-mailu na adresu info@grafton.sk

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.

Tieto Súťažné podmienky sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa nimi riadiť.

7.2.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto Súťažných podmienok. V tomto prípade Usporiadateľ oznámi zmeny upozornením na svojich Serveroch.

 7.3.

Tieto Súťažné podmienky sú platné odo dňa 8. 4. 2020.

Podľa zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa súťaž nepovažuje za hazardnú hru, nakoľko sa jedná o propagačnú súťaž za účelom podpory podnikateľskej činnosti Usporiadateľa a zaplatenie vkladu nie je podmienkou účasti v súťaži.