INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ohrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“),

 

KTO JE SPRÁVCA ÚDAJOV?

Grafton Slovakia s.r.o., IČO: 46113282 a Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. IČO 50631080, obe spoločnosti sídlia na adrese: Obchodná 2, 81101 Bratislava. Vystupujú ako nezávislí správcovia osobných údajov a medzi sebou majú uzavretú Zmluvu spoločných správcov.

AKO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ POVERENCU NA OCHRANU ÚDAJOV („DPO“)?

Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese: dpo.sk@grafton.sk.

ZA AKÝM ÚČELOM SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝ JE PRÁVNY RÁMEC SPRACOVANIA?

Záujem o zasielanie informácií od Graftonu a Gi Group

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva za účelom poskytnúť Vám informácie najmä o:

a) prebiehajúcich aj dokončených prieskumoch na pracovnom trhu,

b) plánovaných HR kluboch a stretnutiach pre odborníkov na danú tému,

c) o zaujímavých profiloch kandidátov aktuálne dostupných na pracovnom trhu,

d) ponúkaných službách, na ktoré ste vzniesli otázku v kontaktnom/zodpovednom formulári a ďalšie.

Zber informácií vykonávajú personálne agentúry skupiny Gi Group pôsobiace v Slovenskej republike alebo ich dodávatelia.

V súlade s ustanovením č. 6 ods. 1 písm. a) GDPR je spracovanie zákonné na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Údaje budú uchovávané na dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom na účel, za akým sú údaje spracované a to za účelom zasielania obchodných informácií. Vaše osobné údaje spracovávame iba do doby odvolania Vášho súhlasu. Akonáhle uplynú vyššie uvedené podmienky uchovania, osobné údaje budú zlikvidované.

STE POVINNÍ POSKYTOVAT OSOBNÉ ÚDAJE?

Poskytnutie osobných údajov označených vo formulári hviezdičkou je povinné. Ide o uvedenie názvu spoločnosti, Vášho mena a priezviska, kontaktného e-mailu a kraja, kde Vaša spoločnosť pôsobí. Odmietnutie poskytnutia týchto osobných údajov znemožní spoločnosti Grafton Slovakia s.r.o. alebo Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. zaslať Vám správne informácie. Nepovinným údajom je uvedenie Vami zastávanej pracovnej pozície.

KTO SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Osobné údaje budú spracovávať výhradne riadne preškolení zamestnanci správcov poverení spracovaním údajov na vyššie uvedené účely.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené spoločnostiam zo skupiny Gi Group pôsobiacim v Slovenskej republike alebo mimo nej, pokiaľ sa Vaša otázka z kontaktného/zodpovedného formulára týka služieb ponúkaných týmito spoločnosťami skupiny. Tieto spoločnosti sú v takom prípade nezávislými správcami vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytované oprávneným štátnym úradom, inštitúciám či ďalším entitám za splnenia príslušných zákonných podmienok. Tam, kde to vyžaduje účel spracovania, môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané našim externým dodávateľom, ktorí nám poskytujú podporu počas poskytovania predmetných služieb. Títo externí dodávatelia môžu byť v pozícii spracovateľov Vašich osobných údajov, v ktoromto prípade dochádza vždy k uzatvoreniu spracovateľskej zmluvy s týmito dodávateľmi.

Zoznam príjemcov údajov je možné získať e-mailom, svoju otázku napíšte na adresu dpo.sk@grafton.sk.

AKÉ SÚ PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV?

Máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch a taktiež právo na prístup k nim. Ďalej máte právo po nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje opravili alebo zmazali alebo obmedzili ich spracovávanie. Rovnako môžete vznášať námietky voči spracovávaniu svojich osobných údajov alebo požadovať prenosnosť týchto údajov.

Vaše práva je možné uplatniť zaslaním e-mailu na adresu dpo.sk@grafton.sk.

Rovnako máte právo adresovať svoj nárok, sťažnosť či inú otázku priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS?

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomným oznámením na e-mailovú adresu: dpo.sk@grafton.sk a/alebo kliknutím na príslušný odkaz obsiahnutý v danom oznámení, ktoré Vám bude zaslané.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred odvolaním.