We enable notifications in accordance with the DIRECTIVE (EU) 2019/1937 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2019 on the protection of individuals through the SafeTalk internal reporting system. Only the relevant person has access to the content of the notification.

-----

Umożliwiamy składanie zawiadomień zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych za pośrednictwem wewnętrznego systemu donoszenia SafeTalk. Tylko Osoba Uprawniona ma dostęp do treści zgłoszenia.

-----

Ми дозволяємо вам робити повідомлення відповідно до ДИРЕКТИВИ (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року про захист фізичних осіб через внутрішню систему повідомлень SafeTalk. Тільки відповідна особа має доступ до змісту повідомлення.

WHISTLEBLOWING