pripája sa...

W1siziisijiwmtyvmdqvmjavmtmvndgvndivmjc1l0zvdg9fzmluywxfr3jhznrvbl8ymdawedqymf9wef80my5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmdb4mju0iyjdxq

Pravidlá spracovania osobných údajov

Pravidlá spracovania osobných údajov

​Prečo Vám predkladáme tieto pravidlá spracúvania osobných údajov?

V týchto pravidlách spracúvania osobných údajov objasňujeme, čo robíme pre to, aby sme zabezpečili dôvernosť a bezpečnosť Vašich osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, aký k tomu máme dôvod, ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, ka aký účel ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame a aké je ich zabezpečenie.

Ostatné vzťahy, do ktorých s nami vstupujete v súvislosti s našimi službami v oblasti zamestnávania sa riadia našimi Všeobecnými podmienkami.

Prosím berte na vedomie, že pokiaľ so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo s pravidlami o ochrane súkromia nesúhlasíte, môže sa stať, že Vám nebudeme schopní poskytnúť naše služby.

Pokiaľ ste naše služby v minulosti už využili, pravdepodobne viete, že poskytujeme služby spojené so sprostredkovaním zamestnania prostredníctvom našej webovej stránky www.grafton.sk a taktiež ďalšími spôsobmi, medzi ktoré patria webové stránky partnerov alebo sociálne média. Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom týchto platforiem alebo inými spôsobmi, prepojenými s týmito platformami.

Grafton ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

Grafton Slovakia s.r.o., IČO: 46 113 282, so sídlom: Obchodná 2, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Byť prevádzkovateľom znamená, že dodržiavame zásady spracúvania osobných údajov a zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi výhrade v súlade s platnou legislatívou, rozhodujeme o účele a prostriedkoch spracúvania Vašich osobných údajov a zaisťujeme dôsledné zabezpečenie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje chránime najmodernejšími technológiami a procesy zabezpečenia osobných údajov pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Prečo Vaše osobné údaje spracúvame?

Keď hľadáte zamestnanie, reagujete na konkrétnu pozíciu, vytvárate profil na našich webových stránkach, alebo nám poskytujete Váš životopis, alebo dopyt po pracovnej pozícií inými spôsobmi (elektronicky, listinným spôsobom, na našom náborovom formulári, telefonicky a pod.), poskytujete nám Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame v rámci celého procesu sprostredkovania zamestnania a pri poskytovaní našich služieb. Všetky naše služby sa týkajú hľadania práce, náborového procesu a osobného rozvoja.

Aké osobné údaje spracúvame?

Môžeme spracúvať nasledovné osobné údaje alebo kategórie osobných údajov. To neznamená, že by sme spracúvali všetky nižšie uvedené údaje u každého uchádzača. Upozorňujeme, že príklady nemusia byť vyčerpávajúce. Nedokážeme totiž napríklad plne vymenovať osobné údaje, ktoré nám uchádzači o zamestnanie odovzdajú vo svojich životopisoch a ďalších súvisiacich dokumentoch.

 • meno a priezvisko
 • titul, vzdelanie
 • trvalé bydlisko, kontaktná adresa
 • štátna príslušnosť
 • dátum a miesto narodenia, rodné číslo
 • materský jazyk
 • telefónne číslo, emailová adresa
 • očakávaná odmena / mzda
 • vodičský preukaz
 • informácie uvedené vo Vašom životopise, vo Vašom profile na našich webových stránkach, v prílohách k Vašej odpovedi na inzerát, vo Vašom dopytu o zamestnanie
 • pracovné skúsenosti / informácie o predchádzajúcom alebo súčasnom zamestnaní
 • informácie o evidencií na úrade práce
 • fotografie (pokiaľ nám ich poskytujete ako prílohu k Vášmu životopisu)
 • link k Vášmu profilu na sociálnej sieti a jeho obsahu
 • informácie o nástupe do zamestnania, výške mzdy, ukončenie pracovného pomeru
 • jazykové znalosti, odborné znalosti a profesijné kvalifikácie
 • posúdenie osobnostných predpokladov

Z akých dôvodov Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame len zo zákonných dôvodov. Pokiaľ nie je uvedené inak, spracúvame osobné údaje uchádzačov na základe ich súhlasu prípadne v súvislosti s plnením zmluvy. Pokiaľ si ponecháme Vaše osobné údaje napríklad z dôvodu prípadného právneho sporu, je takéto spracúvanie založené na základe nášho oprávneného záujmu. Taktiež prípadné odovzdanie osobných údajov uchádzačov našim zmluvným partnerom, ktorí nám pomáhajú zaistiť aktivity v rámci náboru nových uchádzačov, je založené na základe nášho oprávneného záujmu. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Spoločnosť nepoužíva žiadne prostriedky automatizovaného rozhodovania alebo profilovania.

Na aké účely Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom sprostredkovania zamestnania a súvisiacich služieb, ktoré zahŕňajú okrem iného odpoveď na Vašu žiadosť o zamestnanie a komunikáciu s Vami a potenciálnym zamestnávateľom počas náboru. Ďalej osobné údaje spracúvame na marketingové a štatistické účely.

Osobné údaje sú zhromažďované za účelom zjednodušenia efektívneho procesu náboru pre uchádzača a klientov pri hodnotení Vašich schopností, skúseností, kvalifikácie a vhodnosti ako pre súčasné, či budúce pracovné miesta, ktoré pre Vás môžu byť zaujímavé. Posudzujeme najmä, či ste ako uchádzač vhodný pre danú pozíciu a či Vaše vzdelanie, prax a jazykové znalosti zodpovedajú požiadavkám na voľnú pozíciu a či je odmena v súlade s Vašim očakávaním.

Naše webové stránky Vám umožňujú priložiť k reakcií na konkrétnu pozíciu taktiež aj prílohy. Tieto prílohy nám poskytujete dobrovoľne a osobné údaje v nich uvedené budú spracúvané len za účelom posúdenia vhodnosti uchádzača pre danú pozíciu.

Prostredníctvom Vášho profilu na našich webových stránkach máte možnosti prepojiť Váš dopyt po zamestnaní s Vašimi účtami na sociálnych sieťach (ako napríklad LinkedIn, Facebook). Pokiaľ si zvolíte poskytnutie linku na Váš účet na sociálnej sieti, budeme spracúvať nielen tento link, ale aj informácie na Vašich účtoch, ale len v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania.

Od koho Vaše osobné údaje získavame?

Úplnú väčšinu Vašich osobných údajov získavame najmä od Vás. Niekedy osobné údaje taktiež získavame od inej tretej strany, napríklad z portálov pre uchádzača o zamestnanie alebo od Vašich bývalých zamestnávateľov, pokiaľ ste nám na nich poskytli kontakt.

Ako dlho Vaše údaje uchovávame?

Osobné údaje spracúvame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracúvania. Za predpokladu, že nevymažete svoj profil alebo s nami neukončíte zmluvný vzťah, osobné údaje spracúvame 7 rokov. Pokiaľ zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktoré boli spracúvané, údaje zlikvidujeme.

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Vzhľadom k tomu, že Vaše osobné údaje spracúvame najmä za účelom sprostredkovania zamestnania a súvisiacich služieb, odovzdávame ich k spracúvaniu zamestnávateľom, ktorí hľadajú zamestnancov na voľné pozície. Ostatné údaje spracúvame podľa týchto informácií, môžu byť ďalej sprístupnené oprávneným štátnym orgánom, inštitúciám alebo iným subjektom, pokiaľ budú pre to splnené podmienky uvedené v právnych predpisoch. Ak je to potrebné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov, potrebné na splnenie právnych povinností alebo našich povinností zo zmluvy, ak je to potrebné k ochrane našich oprávnených záujmov alebo to vyplýva z Vášho súhlasu, môžeme odovzdať Vaše osobné údaje externým dodávateľom, ktorí nás podporujú v náborovom procese. V niektorých obchodných vzťahoch odovzdávame osobné údaje na spracovanie tretím osobám, napríklad bezpečnostnej agentúre, prevádzkovateľom IT služieb alebo iných služieb bezprostredne súvisiacich s potrebou zdieľať osobné údaje určitých konkrétnych osôb. Vo všetkých prípadoch budeme vynakladať maximálnu snahu aby sme zabezpečili, že u týchto tretích osôb je zavedené vhodné zabezpečenie, ktoré zaisťuje adekvátnu úroveň ochrany Vašich osobných údajov. Nemáme v úmysle previesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Aké sú Vaše práva?

Máte právo požadovať informácie a prístup k svojim osobným údajom. Rovnako máte právo nás požiadať, aby sme opravili, či vymazali Vaše osobné údaje alebo obmedzili ich spracúvanie. Môžete taktiež vzniesť námietku voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požiadať o prenositeľnosť údajov. Ak spracúvame Vaše osobné údaje založené na Vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať kontaktovaním dpo.sk@grafton.sk. Upozorňujeme však, že nemusíme byť vždy povinní vyhovieť Vašej požiadavke na výmaz, obmedzenie, námietke alebo prenositeľnosti údajov. Prípad od prípadu sa bude vykonávať posúdenie našich právnych povinností a výnimiek z týchto práv.

Právo namietať

Máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. V takom prípade pozastavíme spracúvanie údajov a starostlivo vykonáme porovnávací test Vašich záujmov, práv a slobôd s vlastnými oprávnenými záujmami. V závislosti od výsledku testu, rozhodneme, či prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje. V každom prípade Vás budeme informovať o vybavení Vašej námietky

Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa taktiež obrátiť so svojou žiadosťou, sťažnosťou alebo iným podnetom priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte otázky, týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, e-mail: dpo.sk@grafton.sk

Marketingové oznámenie

Vaše osobné údaje využívame okrem iného za účelom šírenia obchodných oznámení, a to elektronicky aj prostredníctvom sms, týkajúcich sa našich vlastných služieb v oblasti sprostredkovania zamestnania. Tieto údaje môžeme na zasielanie použiť len vtedy, pokiaľ adresát takúto možnosť neodmietol.

Každý má právo kedykoľvek zdarma odmietnuť zasielanie obchodných oznámení na e-mail info@grafton.sk alebo prostredníctvom odkazu v obchodných oznámeniach, alebo zaslaním správy na ktorýkoľvek z kontaktov uvedených v týchto pravidlách spracúvania osobných údajov.

Nie vždy, keď Vás kontaktujeme, sa jedná o obchodné oznámenie. Vaše kontaktné údaje využívame aj na komunikáciu s Vami alebo napr. na rozosielanie informácií o aktualizácií všeobecných obchodných podmienok alebo týchto pravidiel spracúvania osobných údajov.