pripája sa...

W1siziisijiwmtyvmdqvmjavmtmvndgvmtqvmjg4l0zvdg9fzmluywxfr3jhznrvbl8ymdawedqymf9wef80mi5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmdb4mju0iyjdxq

Podmienky

Podmienky

SÚHLAS
Súhlasím, aby moje osobné údaje boli zaznamenané v databáze spoločnosti Grafton Slovakia s. r. o. (ďalej ako „Spoločnosť“), s úradným sídlom Obchodná 2, 81101 Bratislava, a spracované Spoločnosťou a jej pobočkami (spolu ako „Spoločnosti“) na účely poskytnutia služieb v oblasti náboru zamestnancov ako sú uvedené v zakladacích listinách Spoločnosti v súlade so zákonom “Ochrana osobných údajov č. 122/2013 Z. z.” o ochrane osobných údajov. Potvrdzujem, že moje osobné údaje sú zverejnené dobrovoľne a som oprávnený mať k nim kedykoľvek prístup, meniť ich a dopĺňať. Ďalej súhlasím, že Spoločnosť smie spracovať moje osobné údaje na marketingové a štatistické účely.
Prečítal som si a akceptujem Úvodné ustanovenia použitia, Zásady spracovania osobných údajov a súhlasím s prevzatím informácií od Spoločností.

1.    Úvod

1.1. Pozorne si prečítajte tieto zmluvné podmienky. Po skončení procesu registrácie, Spoločnosť a Spoločnosti vám poskytnú úplný prístup na webovú stránku www.grafton.sk (ďalej ako „Webová stránka“) a pridružené Webové stránky (spolu ako „Webové stránky“), aby vám pomohli s procesom v oblasti náboru zamestnancov a so všetkými ostatnými špeciálnymi službami, ktoré Spoločnosť môže poskytnúť a ktoré ste sa rozhodli využiť.

1.2. Dovoľujeme si vás upozorniť, že keby ste sa nehodlali zaregistrovať a tým by sme vám poskytli obmedzenejší prístup k informáciám, tieto zmluvné podmienky budú platiť v plnom rozsahu.

1.3. Tiež vás upozorňujeme, že tieto zmluvné podmienky sa môžu čas od času aktualizovať, a pri najbližšom prihlásení sa to bude chápať tak, že s týmito zmenami súhlasíte.

2.    Bezpečnosť a použitie prihlasovacieho mena a hesla

2.1. Na zaregistrovanie na Webovej stránke budete potrebovať si vytvoriť prihlasovacie meno a heslo, ktoré budete následne pri prihlasovaní používať.

2.2. Za ich používanie a ochranu ste výlučne osobne zodpovedný a za nesprávne alebo neoprávnené použitie alebo ich vyzradenie Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

2.3. Ak sa domnievate, že vaše prihlasovacie meno a/alebo heslo bolo ohrozené akýmkoľvek spôsobom, na nové nastavenie použite vhodný odkaz na Webovej stránke.

3.     Podmienky používania Webových stránok

3.1.   Webová(é) stránka(y) sa nesmie(ú) používať na odosielanie žiadneho materiálu, ktorý:

3.1.1. je podľa vašich najlepších poznatkov nepravdivý, nepresný alebo inak zavádzajúci.

3.1.2. porušuje autorské práva alebo práva duševného vlastníctva ktorejkoľvek tretej strany.

3.1.3. je vulgárny, výhražný, nemravný alebo je možné ho primerane chápať ako urážlivý pre Spoločnosti alebo tretie strany.

3.1.4. v príslušných krajinách sa môže považovať za hanlivý.

3.1.5. môže nabádať k násiliu alebo iným trestným konaniam alebo by viedol k občianskoprávnej zodpovednosti.

3.1.6. infikuje Webovú stránku vírusmi, zákerným softvérom, zahlcujúcim softvérom alebo každým ďalším typom softvéru, ktorý narušuje účinnú prevádzku Webovej stránky (stránok) alebo mení jej obsah inak, než je povolené týmito zmluvnými podmienkami.

3.1.7. na umiestnenie vyžaduje licenciu alebo iný formálny súhlas v prípade, že takýto súhlas nebol získaný.

3.2.  Spoločnosť má výlučné právo rozhodnúť, či umiestnené materiály sú v súlade s podmienkami uvedenými vyššie, a ak usúdi, že takýto materiál nie je v súlade, smie vám bez predchádzajúceho upozornenia zabrániť v ďalšom používaní Webovej stránky (stránok) alebo vás z Webovej stránky (stránok) odhlásiť a všetok nevyhovujúci materiál smie zmazať. Spoločnosť nemá žiadnu povinnosť poskytovať akékoľvek vysvetlenie takýchto opatrení.

3.3.  Kde to vyžaduje právny predpis, Spoločnosť alebo Spoločnosti musia pri presadzovaní právnych predpisov plne spolupracovať medzi sebou a spolu s ďalšími orgánmi odhaľovať alebo pomáhať označiť každého jednotlivca, ktorý porušuje tieto podmienky.

4.    Práva duševného vlastníctva

4.1. Pokiaľ nie je stanovené inak, autorské práva alebo práva duševného vlastníctva na celý obsah Webovej stránky (stránok) vlastí Spoločnosť, Spoločnosti alebo ich poskytovatelia licencie.

4.2. Nesmiete sťahovať alebo inak kopírovať žiaden obsah, iba ak pre svoju vlastnú potrebu alebo osobitne schválený obsah na stiahnutie a musíte pokračovať v dodržiavaní platného autorského práva a/alebo práva duševného vlastníctva.

4.3.  Nesmiete sa pokúšať upraviť, dekódovať alebo inak neregulárne zasahovať do každého softvéru, kódovania alebo ďalších informácií obsiahnutým na Webovej stránky (stránkach).

5.    Dostupnosť a zmeny Webovej stránky (stránok)

5.1.  Vynakladá sa každé úsilie na udržanie Webovej stránky (stránok), aby bola istota, že je (sú) plne funkčná(é) na báze 24/7. Čas od času však môžu byť stránky vypnuté za účelom údržby, prepracovania alebo v dôsledku technických problémov. Spoločnosti nepreberajú žiadnu zodpovednosť alebo záväzok za takúto nedostupnosť stránok.

5.2.  Webová stránka (stránky), ich funkcie a/alebo ich obsah sa môže kedykoľvek meniť a dopĺňať, pozastaviť alebo ukončiť.

6.    Odkazy na iné webové stránky

6.1. Na zlepšenie poskytovaných služieb na Webovej stránke (stránkach) sa poskytujú odkazy na externé webové stránky tretích strán. Spoločnosti nepreberajú žiadnu zodpovednosť alebo záruku za obsah týchto webových stránok a prihlasovanie sa na takéto webové stránky je plne na vaše vlastné riziko.

6.2. Keby ste si želali poskytnúť odkaz na akékoľvek webové stránky, postarajte sa, aby ste to vopred oznámili odoslaním e-mailu na adresu info@grafton.sk. Spoločnosti si vyhradzujú právo odoprieť tretím stranám súhlas, aby sa napojili na ktorúkoľvek Webovú stránku (stránky), stiahnuť existujúci súhlas bez predchádzajúceho upozornenia a vo všetkých prípadoch sa nevyžaduje, aby poskytli akékoľvek vysvetlenie.

6.3. Na lepšie pochopenie vašich potrieb a na poskytovanie lepších služieb v oblasti náboru zamestnancov, o návštevníkoch Webovej stránky (stránok) sa môžu zbierať súhrnné štatistické a ďalšie informácie a môžu sa zdieľať so zvolenými tretími stranami. Toto môže zahŕňať informácie, ktoré ste poskytli, ale nebudú sa uvádzať žiadne mená jednotlivcov alebo informácie o nich. Všetky osobné informácie sa spracovávajú v súlade s Privacy Policy.

7.    Skončenie platnosti

7.1. Spoločnosť vám môže kedykoľvek odoprieť prístup a odhlásiť vás z Webovej stránky (stránok) na základe vlastného uváženia a bez akejkoľvek potreby vysvetlenia.

8.    Vyhlásenia a záruky

8.1. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, že budete úspešný pri hľadaní pracovného miesta alebo že budete nejakým spôsobom posudzovaný klientmi.

8.2. Spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenie alebo záruku ohľadne podmienok pracovného miesta, ktoré vám môže byť ponúknuté klientom.

8.3. Spoločnosť nemôže poskytnúť žiadnu záruku, že klienti budú udržiavať dôvernosť akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú im poskytnuté. Spoločnosť sa však bude usilovať, aby takáto dôvernosť bola udržaná.

8.4. Spoločnosti vynakladajú každé primerané úsilie na zabezpečenie, aby informácie obsiahnuté na Webovej stránke (stránkach) boli presné vrátane informácií o trhu v oblasti náboru zamestnancov a úrovni miezd. Nedávajú však žiadnu záruku ani vyhlásenia ohľadom takýchto informácií a všetky takéto záruky a vyhlásenia, či už výslovné alebo nepriamo vyjadrené, sú vylúčené. Žiadna zodpovednosť sa nepreberá za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vrátane všetkých nepriamych alebo následných strát, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok, že sa osoba alebo organizácia spoľahne alebo použije takéto informácie, okrem zodpovednosti, ktorá nemôže byť vylúčená podľa platných právnych predpisov.

9.      Odmietnutie zodpovednosti vo vzťahu k uchádzačovi

9.1.   Ako uchádzač:

9.1.1. súhlasíte, že sa plne podriadite zmluvným podmienkam, ktoré riadia používanie Webovej stránky (stránok) Spoločností.

9.1.2. akceptujete právo Spoločností, aby pozastavili vašu registráciu alebo vás odhlásili podľa svojho vlastného uváženia, ak neplníte podmienky.

9.1.3. akceptujete, že Spoločnosti, hoci vyvíjajú najlepšiu snahu, aby pre vás našli vhodné zamestnanie, vám nezaručujú, že vás klienti budú posudzovať pre akúkoľvek pozíciu, pozvú vás na pohovor, ponúknu vám pracovné miesto alebo podpíšu s vami pracovnú zmluvu a vy sa zriekate všetkých nárokov proti Spoločnosti v dôsledku straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktorú môžete utrpieť pokiaľ ide o rovnaký dôvod.

9.1.4. akceptujete, že Spoločnosť alebo Spoločnosti neposkytujú žiadnu záruku pokiaľ ide o dĺžku alebo podmienky zamestnania, ktoré vyplývajú z vášho použitia Webovej stránky (stránok) a vy sa zriekate všetkých nárokov proti Spoločnosti v dôsledku straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktorú môžete utrpieť pokiaľ ide o rovnaký dôvod.

9.1.5. súhlasíte, aby na uľahčenie procesu náboru vo vašom mene, Spoločnosť alebo Spoločnosti mohli na základe svojho vlastného uváženia poslať vaše údaje klientom a mohli zobraziť niektoré alebo všetky vaše údaje na Webovej stránky (stránkach).

9.1.6. akceptujete, že Spoločnosť alebo Spoločnosti nemôžu poskytnúť žiadnu záruku, že klienti budú udržiavať dôvernosť akýchkoľvek osobných údajov uchádzačov, ktoré sú im poskytnuté.

9.1.7. chápete a akceptujete, že váš súčasný zamestnávateľ smie mať prístup ku klientom cez ďalšie kanály a k Webovej stránke (stránkam) a vy sa zriekate všetkých nárokov proti Spoločnosti v dôsledku straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktorú môžete utrpieť pokiaľ ide o rovnaký dôvod.

9.1.8. plne odškodníte Spoločnosti za všetky náklady, nároky, záväzky, straty, výdavky alebo konania vyplývajúce z použitia alebo zneužitia  Webovej stránky (stránok) vami.

10.     Odmietnutie zodpovednosti vo vzťahu ku klientovi

10.1.  Ako klient:

10.1.1. súhlasíte, že sa plne podriadite zmluvným podmienkam, ktoré riadia používanie Webovej stránky (stránok) Spoločnosti.

10.1.2. akceptujete právo Spoločností, aby pozastavili vašu registráciu alebo vás odhlásili podľa svojho vlastného uváženia, ak neplníte podmienky.

10.1.3. súhlasíte, že budete spracovávať informácie všetkých uchádzačov, ktoré dostanete od Spoločností cez Webovú stránku (stránky) alebo inak ako prísne dôverné.

10.1.4. súhlasíte, že budete používať informácie o uchádzačovi , ktoré dostanete zo Spoločností cez Webovú stránku (stránky) alebo inak výlučne na účely vyhľadania uchádzačov na obsadenie zamestnaneckých pozícií.

10.1.5. súhlasíte, že nebude zdieľať akýmkoľvek spôsobom informácie o uchádzačovi s treťou stranou, iba ak by vám uchádzač dal jasný, písomný súhlas tak učiniť.

10.1.6. plne odškodníte Spoločnosti pri záväzku akéhokoľvek druhu, ktorý vznikne z porušenia každej z podmienok uvedených vyššie z vašej strany až do plnej výšky, ktorú umožňuje právny predpis.

11.     Štandardné zmluvné podmienky pre klientov

11.1.  Kde Spoločnosť alebo Spoločnosti predstavujú nejakého uchádzača akýmikoľvek prostriedkami klientovi pre akýkoľvek typ zamestnania alebo personálnej služby, platia štandardné zmluvné podmienky. Tieto štandardné zmluvné podmienky musia byť poskytnuté priamo klientovi pred predstavením akýchkoľvek uchádzačov.

12.     Oddeliteľnosť

12.1. Ak sa nejaké ustanovenie týchto zmluvných podmienok ukáže ako právne neplatné, toto nesmie ovplyvniť platnosť zvyšných ustanovení, ktoré musia zostať v plnej platnosti a účinnosti.

13.     Riadiace právo

13.1. Tieto zmluvné podmienky sa musia riadiť právnymi predpismi Slovenska.