pripája sa...

Energetik

Lokalita Považská Bystrica
Sektor
Typ Práce Trvalý pracovný pomer
Platové ohodnotenie 1 500 - 1 600 EUR
Publikované asi 2 mesiacmi
Kontakt Gurín Andrej
Ref. Č. 5-30-32261

Popis Práce

 • Zabezpečenie údržby energetických častí vybavenia budovy, kotolne výmenníkovej stanice a iných energetických technologických jednotiek
 • Príprava podkladov pre technické jednania pri plánovaní, vypracovaní projektov a realizácií investičných projektov objednávateľa v oblasti energetiky - Udržiavanie evidencie chladiacich zariadení, monitorovanie dopĺňania a úniku chladiva a zabezpečenie zákonných skúšok ich tesností - Udržiavanie evidencie spotrebičov
 • Prevádzka systému merania (vzduchotechnika, kotolne, strojovne, chladenia, zásobníky vody, stráženie 1/4 max elektriky) - Príprava podkladov a podpora v činnostiach súvisiacich s prevádzkou budov, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť
 • Vystavovanie objednávok, pracovných zákaziek, fakturácia, pošta, schvaľovanie faktúr a zákaziek
 • Zabezpečenie údržby a prevádzky energetických zariadení a rozvodov el. energie, stlačeného vzduchu, tepla, vody, TÚV, plynu, čerstvého vzduchu - Zabezpečenie pravidelných prehliadok, revízií a úradných skúšok vyhradených technických zariadení podliehajúcich správe budov
 • Riadenie a prevádzka ventilácie/kúrenia vo výrobných a administratívnych priestoroch - Príprava podkladov k uzatvoreniu zmluvných vzťahov v oblasti dodávok energií - Vypracovávanie mesačnej energetickej bilancie a reportingu všetkých druhov energií a vody, ktoré spotrebuje objednávateľ
 • Posudzovanie energetickej náročnosti nových investícií, nových výrobkov a generálnych opráv zariadení
 • Koordinácia súčinnosti jednotlivých oddelení objednávateľa v technických záležitostiach v oblasti energetiky a vyhradených technických zariadení - Spolupráca pri vypracovaní rozpočtu energetickej náročnosti pre všetky druhy energií pre objednávateľa
 • Sledovanie legislatívnych požiadaviek dodávok energií a predkladanie návrhov objednávateľovi na zosúladenie týchto požiadaviek s vnútornými predpismi objednávateľa - Vykonávanie analýz platieb za elektrickú energiu v priebehu roka podľa spotreby - Odpočet meradiel mesačnej spotreby energií (elektrina, voda, teplo a plyn) (fakturačných a podružných) a výpočet dohadu spotreby energií pre potreby ekonomických ukazovateľov - Práca v projektovom tíme v oblasti znižovania energetickej spotreby (meranie spotreby jednotlivých zariadení vo výrobe a na budove) - Príprava podkladov pre Energetický audit (1 x za 5 rokov) - Príprava podkladov a podpora v činnostiach súvisiacich s energiami a energetickými zariadeniami, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť a komunikácia s ostatnými útvarmi štátnej správy (ŽP, ÚVZ, PO, ŠÚ, Mesto, CO, TI, IP, CS...) - Zastupovanie pracovníka – Správa budov v prípade jeho neprítomnosti

Požiadavky

 • prax v obore
 • vyhláška 23
 • Anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni

Benefity

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na www.grafton.sk/sk/job-search?utm_source=jobboard&utm_medium=jobposition

Engineering | Výroba a prevádzka | Elektrotechnika | Strojárstvo | Inžinier | Špecialista | Technik | Správa budov | Obrábanie | Údržba | Power engineer